Rapport från dialogmöte om vattenkraft och miljö

Den nionde december 2015 anordnade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) det fjärde dialogmötet om hur EU: s mål om förnybar energi (här vattenkraft) och EU: s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) om god ekologisk status (GES) bör genomföras. Regeringen gav HaV redan 2012 i uppdrag att samla berörda intressenter till dialog med syfte att öka samsynen kring

Läs mer »

Grangärde fvof vann i Miljööverdomstolen

Som vi tidigare har rapporterat så har Grangärde fvof drivit ett vattenmål mot VB Kraft AB (VBK) rörande Frötjärnsdammen. VBK menade att det i dammen varken skulle finnas fisktrappa eller minimivattenföring, men nu slår Mark- och miljööverdomstolen  avslår nu överklagandet från VBK och slår därmed fast att VBK ska inrätta både en fiskväg och ha minimitappning

Läs mer »

Nedre Gavleåns fvof fick årets Bronsfisk

Nedre Gavleåns fvof blev årets mottagare av förbundets vandringspris Bronsfisken. De fick priset för sitt arbete med att skapa vandringsmöjligheter för fisk i nedre delarna av Gavleån, ett arbete som skett inom kulturminnesförklarat område och som dessutom är stadsnära. – Ni får priset för att ni lyckats skapa vandringsvägar i ett känsligt område och att

Läs mer »

Inbjudan: Nobellunch 2015

Årets Nobellunch den 10 december kommer att anordnas i Gävle som ett samarrangemang med kommunen under temat “Fiskhälsa och fisksjukdomar”.  Särskilt inbjuden föreläsare är Statsveterinären vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Charlotte Axén. Vid den traditionsenliga lunchen kommer även förbundets vandringspris Bronsfisken att delas ut till någon eller några som gjort något för fisket och fiskevården i regionen.

Läs mer »

Förbundet delaktigt i framtagande av nytt utbildningsmaterial i fisketillsyn

Ett nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän har tagits fram i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och lanseras nu gratis på Internet. Materialet lanseras på hemsidan www.fisketillsyn.se och har granskats av Havs- och vattenmyndigheten som menar att materialet kan användas för utbildning. ‑ Det är kul att det nu äntligen är granskat, säger Ronnie Hermansson, som är upphovsman

Läs mer »

Dags att anmäla intresse till vårens kurser i fisketillsyn

Det är nu dags att anmäla intresse till vårens kurser i fisketillsyn. Vill du gå kurs eller har ni i fiskevårdsområdesföreningen, bolaget, klubben m.m. behov av att utbilda fisketillsynsmän, kontakta då förbundets kansli på kansli@fiskevardsforbundet.se och lämna intresseanmälan.

Läs mer »

HaV vill öka bestånden av lax och havsöring

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill höja målen för hur bestånden av lax och öring i svenska vatten ska utvecklas. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. – Med rätt åtgärder och satsningar tror vi att återvandringen av lax och öring till våra älvar och vattendrag kan öka kraftigt på bara tio år. För att nå dit

Läs mer »

Dom om harrskadan i Österdalälven

Den 27 oktober meddelade Mark- och miljödomstolen dom i ärendet om harrskadan i Österdalälven. Bakgrunden till målet är den skada som kraftverksutbyggnaden nedströms Trängslet har förorsakat fisket i allmänhet och harren i synnerhet i Österdalälven.

Läs mer »

Förhandlingar om Frötjärnsdammen i Grangärde

Mark- och miljööverdomstolen har hållit förhandling gällande Frötjärnsdammen i Grangärde utanför Ludvika. Frötjärnsdammen spolades bort under ett häftigt regnväder år 2012 och frågan handlade nu till stora delar om den återuppbyggda dammen är att betrakta som en ny damm eller om det handlade om säkerhetshöjande åtgärder på den gamla dammen. 

Läs mer »