Dom kan göra stor del av sportfisket fritt

En dom som utfärdats vid Lycksele Tingsrätt kan få konsekvenserna att catch-n-release-fiske utan tillstånd från fiskerättsägarna inte är straffbart. Målet gällde en reporter som i ett inslag av tv-programmet i TV4 Sport, vilket sändes i februari 2011, där denne fiskar utan tillstånd från fiskerättsägaren och där domstolen menar att brottet varit ringa.

Reportern har i tv-programmet ”Fiskedrag” varit och fiskat på statens vatten ovan odlingsgränsen. I detta vatten har staten fiskerätt och samerna har också rätt att bedriva fiske för husbehov och för avsalu. Reportern har besökt en medlem i en sameby och hjälpt denne med diverse sysslor såsom renslakt och underhåll av renvaktarstugor. Samtidigt som detta gjordes bedrevs även en del fiske, både den form av husbehovsfiske som samerna har rätt till, men det bedrevs även fiske som filmades för tv-programmet.

En stor fråga att lösa var om det fiske som reportern bedrev kunde betraktas som husbehovsfiske på uppdrag av medlemmen i samebyn eller om det var sportfiske. Rätten kommer i sin dom fram till att det är uteslutet att det handlar om husbehovsfiske utan att det handlar om sportfiske. Tingsrätten grundar detta på att reportern släpper tillbaka varje fisk som visas på filmen, även sådan fisk som han konstaterar är fin och stor. Tingsrätten fastslår att fiska på det sättet och sedan släppa tillbaka fisken är mycket karaktäristiskt för sportfiske. Reportern ger dessutom på filmen flera gånger uttryck för att han sportfiskar.

Reportern har dock försvarat sig med att hans syfte med filmen var att visa en sames vardag under höstfisket och att han släppt tillbaka fisken eftersom man inte kan visa fisket fullt ut, d v s att man tar upp och dödar fisken, eftersom det skulle uppfattas som obehagligt för allmänheten!

Ordföranden för målet anför dock avvikande mening och anser att reportern skulle frias helt då det inte finns någon klar definition av begreppet husbehovsfiske i lagstiftningen. Således kunde reportern ej bedöma om hans handlande var lagligt eller ej och därför borde han blivit friad i enlighet med den så kallade legalitetsprincipen anser ordföranden.

Trots att Tingsrätten ändå slår fast att det handlar om sportfiske så anser man inte att reportern skall dömas till ansvar för gärningen. Tingsrätten menar att fisket inte inneburit någon värdeminskning för fiskerättshavaren och inte heller på annat sätt inkräktat på fiskevårdsintresset eftersom all fisk återutsatts. Detta sammantaget gör då att omfattningen av det olovliga fisket blir begränsad och därför skall ej dömas till ansvar för gärningen.

I praktiken innebär detta, om domen står sig vid en överprövning, att catch-n-releasefiske inte kommer att kräva att den som utövar detta fiske behöver lösa fiskekort. Åklagaren i ärendet, Christer Forssman, kommenterar detta:

‑ Jag har överklagat domen då jag inte håller med om att brottet är av ringa karaktär. Jag tycker det är uppenbart att det ej handlar om en ringa förseelse då det sker vid upprepade tillfällen och att fisken inte släpps tillbaka av uppenbara skäl såsom att den är för liten eller liknande. Samtidigt handlar det om fiske på en känslig art, vilket fjällöringen är.

Överklagandet har lett till att hela målet nu ska prövas i hovrätten, något som Lars Lerheim, ordförande för Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg, anser är bra.

– Om den här domen skulle stå sig så kommer det bli omöjligt för många att bedriva näringsverksamhet på landsbygden. Bara inom vårat verksamhetsområde finns det flera catch-n-release-vatten och vi har även näringsidkare som försörjer sig på heltid med detta. De skulle tvingas slå igen om man inte kan ta betalt för fiske om fisken skall släppas tillbaka.

Men det är inte bara näringsidkare som skulle få det svårt. Även fisketillsynen skulle bli svårbedriven, menar Lars Lerheim.

‑ Man kommer heller inte att kunna bedriva fisketillsyn. Om man kommer på någon som fiskar utan fiskekort, men som inte har fångat någon fisk så kan man ju inte anmäla denne utan den kan fortsätta fiska så länge denne hävdar att eventuellt fångad fisk ska släppas tillbaka, suckar Lars uppgivet samtidigt som han undrar över hur man kunnat komma fram till ett så märkligt domslut.

Hur detta mål slutar får vi se under våren då ärendet kommer upp i hovrätten.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »