Bli medlem

Som medlem i Fiskevårdsförbundet kan du/fvof ta del av följande erbjudanden:

 • ett bokexemplar av Fiskevårdsområdesföreningar – förvaltning och skötsel.
 • digitala nyhetsbrev från FvF.
 • en generös ansvars-, rättsskydds- och olycksfallsförsäkring.
 • rabatt från leverantör av digitala fiskekort (nätförsäljning).
 • rabatt på ny hemsida inklusive utbildning, underhåll och service.
 • rabatt på trycksaker i form av fiskekort, block för kontrollavgift mm.
 • rabatt på tillsynsvästar och andra profilkläder.
 • möjlighet att ansöka om bidrag från ”ungdomsfonden” och ”rättsfonden”.
 • inbjudan till Bronsfisken; utdelning av vandringspris, dialog med föreläsare, studiebesök, visning av goda exempel, erfarenhetsutbyte bland medlemmar och samtal kring förbundssatsningar.
 • inbjudan till regionala träffar om teman som medlemmarna framfört önskemål om.
 • stöd för att söka externa bidrag samt hjälp med att skriva ansökningshandlingar.

Medlem i förbundet blir man genom att betala medlemsavgift. För fiskevårdsområdesföreningar (fvof), samfälligheter och andra medlemsorganisationer ingår en försäkring som omfattar såväl föreningen (ansvar och rättsskydd) som enskilda funktionärer och medlemmar (olycksfall). Enskild medlem är olycksfallsförsäkrad. Noterbart är att försäkringen också inkluderar personer som tillfälligt deltar i aktiviteter anordnad av föreningen men som inte är medlem (fiskerättsägare).

En övergripande sammanställning samt villkor om försäkringen hittar du här.

Ny medlem av kategorin fvof och andra (fiske-) organisationer betalar endast grundavgiften (1 000 kr) första året och ny samfälligheter och enskild fiskerättsägare/juridisk person betalar endast 500 kr första året.
Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).


 

 

 

Medlemsavgifter

 

Kategori

Medlemsavgift (SEK)

 
Fvof och andra (fiske-) organisationer
Avgiften baseras på omsättningen av fiskekort, fiskerättsbevis etc. Grundavgift 1 000 kr = 100 000 kr i omsättning, avgiften höjs sedan med 1 000 kr för varje påbörjat 100 000 i omsättning.
Omsättning (kr)
Medlemsavgift (kr)

0-99 999, samt första medlemsåret

1 000

100 000-199 999

2 000

200 000-299 999

3 000

300 000-399 999

4 000

Max 5000

 
Samfällighet, enskild fiskerättsägare/juridisk person
Grundavgift 500 kr = 500 ha vatteninnehav, avgiften höjs sedan med 100 kr för varje påbörjat 500 ha vatteninnehav.
Mark- & vatteninnehav (ha)
Medlemsavgift (kr)

0-500

500

501-1 000

600

1 001-1 500

700

Max 5000

 
Kommuner, regioner och företag

1 500 kr

 
Enskild stödmedlem

150 kr

Följande medlemsblankett ska ifyllas av sökande (digital blankett).
Medlemmar uppmanas också att uppdatera tidigare lämnade uppgifter.

För att ny medlem ska kunna utöva röst- eller yttranderätt på stämman måste avgift för innevarande år vara betald senast en månad före förbundsstämman (§ 10 enligt stadgarna). För redan medlem ska årsavgift vara betald till förbundet före mars månads utgång (§ 6). Enskild stödmedlem som inte äger vatten eller fiskerätt saknar röst- och motionsrätt men har yttranderätt på stämman (§ 5).

Betalning av medlemsavgift ska ske till bankgironummer: 5817-1174.

Kontakta kansli

Tel. 070-628 23 53 (kansli)
E-post. kansli@fiskevardsforbundet.se