Fisksjukdomar (rapportera)

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet. SVA har till uppgift att verka för djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Rapportera skadad fisk

SVA bevakar också hälsoläget hos vild fisk. Du kan hjälpa SVA med bevakningen genom att rapportera in fiskar med skador. Innan du sänder in fisk – kontakta alltid jourhavande vid SVA:s fisksektion, tfn: 018-67 41 71 eller e-post: fiskjour@sva.se. Rapportera fynd/skicka in prov av sjuka/döda fiskar till Fiskrapporten.

Är fiskdödligheten omfattande rekommenderar SVA att följande åtgärder vidtas för att utredningen om fiskdödens orsak ska bli framgångsrik. Utöver egna observationer enligt pkt 1 – 4 bör privatpersoner kontakta kommunen, se pkt 5.

 1. Observera hur området ser ut. Ta gärna ett foto. Är det rinnande vatten eller sjö, vikar, stränder etc? Om det är vinter, hur är isläggningen? Ser det ut som om djuren dött på platsen eller flutit med strömmar eller vind? Verkar det som om de legat länge i vattnet? Finns det någon lukt på vattnet eller från aktuella djur?
 2. Har det hänt något i omgivningen dagarna innan – tekniska arbeten, bräddavlopp, dikning etc? Hur har vädret varit – regn, torka, vattentemperatur, algblomning?
 3. På vilka arter har dödligheten observerats och i vilka storlekar? Är det endast en art eller finns många olika arter på fyndplatsen? Är det bara en art och en storlek/åldersgrupp kan det vara ett tecken på att någon sjukdom drabbat just den arten.
 4. Stor fisk dör oftast först vid syrebrist medan små fiskar generellt är känsligare för olika infektioner och vattenkvalitetsproblem såsom lågt pH, ammoniakförgiftning etc.
 5. För privatpersoner gäller det att kontakta kommunens miljöansvariga. Det är de som kan besluta om vad som ska göras. Kommunen har också kunskap om vilka möjligheter som finns när det gäller att lämna prover för undersökning. Undersökningarna är tyvärr avgiftsbelagda varför det bör vara klart vem som är fakturamottagare innan material skickas in.
 6. Är det ett utsläpp som orsakat dödligheten kan det vara fråga om miljöbrott och då ska anmälan göras till polisen. Ansvaret vilar då på polisen som avgör om en förundersökning ska göras.
 7. Säkra material snarast möjligt efter upptäckt. Välj ut de minst ruttna exemplaren. Ta av alla arter och storlekar. Varje enskild individ bör placeras i en egen plastpåse (inget vatten). Lägg snarast djuren så kallt som möjligt (helst is). Används kylklampar – lägg ett hushållspapper, tidning eller liknande mellan djuret och kylklampen för att undvika frysskador som försvårar diagnostiken.
 8. Kan man inte transportera fisken till laboratoriet inom 24 timmar måste fisken frysas. Färsk isad fisk ger dock de bästa förutsättningarna för en undersökning.
 9. Ta dubbla vattenprover, helst från flera provpunkter direkt på platsen i rena flaskor, varav det ena provet fryses direkt.
 10. Använd remiss för fisk, blötdjur & skaldjur (pdf).
 11. För att kunna leta efter kemiska substanser är det viktigt att ha tillgång till ett omfattande material. Olika grupper av kemiska ämnen analyseras med olika metodik och med liten materielmängd begränsas antalet tester som är möjliga att utföra. Fiskar avsedda för kemiska analyser kan med fördel frysas omedelbart.

Läs mer