Djurskyddsfrågor

Är användandet av levande fisk som bete djurplågeri? Enligt en skrivelse från Jordbruksverket 2011 är svaret på frågan: JA!

Brott mot djurskyddslagen

I en skrivelse 2011 slår Jordbruksverket fast att användning av fisk som levande agn är att anse som djurplågeri. Detta grundar man på Djurskyddslagen (1988:534) i vilken det fastslås att djur som hålls i fångenskap ska behandlas väl. Jordbruksverket skriver:

”Att förorsaka ett djur lidande eller skada strider mot detta krav. Att använda levande fisk som agn genom att sticka en krok i den är inte förenligt med kravet på att fisken ska behandlas väl och utgör därmed en överträdelse av djurskyddslagen.”

Jordbruksverket menar att denna fiskhantering av levande fisk strider mot 10 § i Djurskyddslagen. Enligt paragrafen är det förbjudet att göra operativa ingrepp på djur om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl. Att forcera en krok in i en levande fisk är ett sådant operativt ingrepp. Användande av levande betesfisk är, mot bakgrund av detta, att betraktas som brott mot både 2 och 10 §§ i Djurskyddslagen.

Djurplågeri

I Brottsbalken (1962:700) 16 kap 13 § regleras djurplågeri, vilket är en definition Jordbruksverket menar är relevant vid användandet av levande betesfisk som appliceras på en krok. Ställningstagande att fisken lider kommer från Nationellt Centrum för Djurvälfärd (Swedish Center for Animal Welfare, SCAW). Slutsatsen från en arbetsgrupp, tillsatt av SCAW, som arbetat med frågeställningen om fisk kan känna smärta och uppleva lidande var att fiskar kan det. SCAW skriver:

”Slutsatsen är att fisk kan uppleva smärta och lidande, kan anpassa sitt beteende till andra individers beteende eller till situationer och att fiskar har minne att reagera utifrån erfarenheter av tidigare upplevelser.”

Att använda fisk som agn

Mot bakgrund av slutsatsen att levande fisk upplever lidande och smärta skriver Jordbruksverket:

”Fisk som används som agn ska vara avlivad på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt med en metod som ger snabb medvetslöshet eller död, till exempel genom kraftigt slag mot huvudet följt av avblodning eller förstörande av hjärnan.”

Vad säger då Jordbruksverket om att använda mask som agn?

Jordbruksverket har svarat på en skrivelse 2012 där avsändaren undrar om det är lagligt att använda andra djur än fisk som levande bete, till exempel mask. Jordbruksverket svarade att användande av mask som bete inte är olagligt. Förutom mask är även larver tillåtna att sätta på kroken.

Anledningen till att Jordbruksverket anser att mask/larver kan användas som levande fiskbete, men inte levande fisk för samma ändamål, är att maskar/larver saknar centralt nervsystem. Därför menar Jordbruksverket att det är tillåtet att nyttja levande maskar och larver som bete. Jordbruksverket skriver:

”Det är med rådande forskningsläge Jordbruksverkets uppfattning att det är tillåtet att agna med levande maskar och larver.”

Frågeställaren undrade vidare om masken omfattas av Djurskyddslagen då man har den i en burk. Jordbruksverket menar att Djurskyddslagen omfattar alla djur i fångenskap*, men att man av förarbetena i första hand i fokuserat på ryggradsdjur och andra högre stående djur.

* Djurskyddslagen omfattar endast djur som är under mänsklig vård. Vilda djur omfattas inte av lagen. Djurplågeri av dessa djur faller under brottsbalken.

Läs mer

I samband med att publikationen Kan fiskar känna smärta (…) släpptes anordnade Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien en konferens med syfte att belysa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor. Ämnen som avhandlades var fiskens biologiska förutsättningar att registrera och uppleva smärta och eventuellt lidande samt diskussion om vårt traditionella sätt att se på fisk och den moderna människans ökade intresse för fiskens välfärd. Föreläsarnas presentationer finns tillgängliga här.