Förbundets fonder

Fiskevårdsförbundet (FvF) förvaltar två fonder som fiskevårdsområdesföreningar (fvof) och föreningsmedlem kan söka ekonomisk bidrag från, dels en fond för främjande av ungdomars fiskeintresse, ”ungdomsfonden” och dels en miljörättslig fond ”rättsfonden”.

”Ungdomsfonden”

Fonden för främjande av ungdomars fiskeintresse, ”ungdomsfonden”, bildades av stämman 2015. Syftet med fonden är att skapa engagemang för fisket och fiske- och biotopvård bland ungdomar. Vilka förutsättningar som, i enlighet med syftet, bidrar till att väcka ungdomarnas nyfikenhet och intresse om dessa ämnen är en fråga sökanden vet bäst. Lokala förutsättningar, engagerade föreningsmedlemmar och möjliga målgrupper av ungdomar (flickor, pojkar, rörelsehindrade etc) skiljer sig åt bland landets fvof. FvF har därför valt bredast möjliga kriterier för ”ungdomsfonden” – att skapa engagemang för fisket och fiske- och biotopvård. Styrelsen bedömer bland annat vilken eller vilka målgrupper som projektet vänder sig till, vilka resultat projektet kan förväntas leda till samt om – och i så fall hur – projektet kan följas upp.

Villkor

Fondkapitalet är 50 000 kr, beslut om återställande av fondkapital efter fondutbetalning fattas av stämman. Behöriga att söka till fonden är fvof, andra (fiske-) föreningar och enskild föreningsmedlem. Projekt prioriteras och beslutas av styrelsen, som också beslutar om bidragets storlek. Högst hälften av den faktiska projektkostnaden kan erhållas. Fondmedel måste sökas innan projektet påbörjas. Då styrelsen fattar beslut på oregelbundet återkommande möten kan ansökan till fonden ske kontinuerligt.

Ansökan till ”ungdomsfonden”

 • För att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen ska följande uppgifter besvaras:
 • sökandes namn (fvof/motsvarande) och adress (kontaktperson).
 • huvudsaklig målgrupp för projektet.
 • kortfattad projektbeskrivning: vad vill föreningen uppnå, hur ska projektet genomföras och hur projektet (eventuellt) kan följas upp?
 • när planeras projektet att starta?
 • uppgifter om eventuellt andra medsökanden.
 • uppgifter om externa medel har sökts utöver ”ungdomsfonden”.
 • projektbudget + sökt belopp (högst hälften av kostnaden, styrelsen beslutar om beloppets storlek).
 • undertecknande av ansökan (ordföranden).
 • Ansökan skickas digitalt till:
  kansli@fiskevardsforbundet.se, uppge ”ungdomsfonden” i ämnesrutan,
  alternativt med post till:
  ℅ Fiskevårdsförbundet, Bondarv Hamregatan 8, 820 40 Järvsö.

”Rättsfonden”

Fonden för miljörättsliga frågor, ”rättsfonden”, beslutades av stämman 2019. Fondens syfte är att stötta fvof och andra (fiske-) föreningar som behöver juridiskt stöd i miljörättsliga frågor som rör lokalt fiske- och biotopvård. Det kan gälla stöd för att skriva en hemställan (begäran) till länsstyrelsen, överklaga beslut som är av särskild betydelse för FvF:s medlemmar, skriva domstolsinlaga eller driva process där målsägare som ska tillvarata de allmänna intressena inte beaktar synpunkter från den lokala fvof.

Villkor

Alla villkor för ”rättsfonden” redovisas här. I korthet gäller följande: fondkapitalet år 2020 är 50 000 kr, styrelsen ska till stämman redovisa fondens utveckling, påfyllnadsbehov och om fondens villkor är ändamålsenliga. Behöriga att söka till fonden är fvof och andra (fiske-) föreningar, där den senare huvudsakligen ska bedriva fiske- och biotopvård. Sökanden ska ha varit medlem (betalt årsavgift) i minst tre påföljande år (undantag får beslutas av styrelsen). Typ av projekt och bidrag från fonden beslutas av styrelsen. Styrelsen ska bland annat prioritera lokala projekt inom delavrinningsområdet (del-ARO), om ansökan sker tillsammans med andra medsökanden och om ytterligare externa medel har sökts.

Ansökan till ”rättsfonden”

 • För att ansökan ska kunna behandlas av styrelsen ska följande uppgifter besvaras.
 • sökandes namn (fvof/motsvarande), adress (kontaktperson) och organisationsnummer.
 • uppgifter om vattnet är en vattenförekomst (länk till VISS).
 • karta över del-ARO som ansökan berör.
 • redogörelse om ärendet, vad sökanden vill uppnå.
 • kort bakgrundsbeskrivning.
 • rättsliga förutsättningar och möjligheter.
 • fiske- och biotopsvårdande vinster.
 • uppgifter om eventuellt andra medsökanden.
 • uppgifter om externa medel sökts utöver ”rättsfonden”.
 • styrelseprotokoll om beslut att söka medel från ”rättsfonden”.
 • budget + sökt belopp (max 75 % av sökt belopp, styrelsen beslutar om beloppets storlek).
 • undertecknande av ansökan (ordföranden).
 • Ansökan skickas digitalt till:
  kansli@ fiskevardsforbundet.se, uppge ”rättsfonden” i ämnesrutan,
  alternativt med post till:
  ℅ Fiskevårdsförbundet, Bondarv Hamregatan 8, 820 40 Järvsö