Flod- & signalkräfta

Kräftpest

Kräftpesten (Aphanomyces astaci) är en svampsjukdom som via import från Finland kom sjövägen till Sverige 1907. Sjuka kräftor och sådana som inte såldes dumpades i Mälaren – smittan fick därmed fotfäste i Sverige. Första gången kräftpesten uppmärksammades i Europa var på 1860-talet i floden Po i Italien. Smittan hade troligen kommit med importerade skaldjur från Nordamerika, kräftpestens hemland.

Smittspridning

Idag sprids kräftpest nästan uteslutande av olagliga utplanteringar av signalkräftor. Signalkräftor (Pacifastacus leniusculus), med hemvist i Nordamerika, bär nästan alltid på kräftpesten. Signalkräftorna bär svampen latent och friska individer påverkas inte av svampen. Om signalkräftor utplanteras i samma vatten sprids smittan (svampen) på sikt till vår inhemska flodkräfta (Astacus astacus), som dör då den saknar motståndskraft mot svampen. Illegala utsättningar är tveklöst största hotet mot flodkräftan, som numera är klassad som akut hotad.

Fiske av signalkräfta

Idag är signalkräftan klassad som en invasiv art av EU och omgärdas av flera restriktioner. Fiske efter signalkräftor är endast förbehållet yrkesfiskare med särskilt tillstånd, fiskerättsägare och av fiskerättsägare som har upplåtit sitt vatten till andra för kräftfiske. Den som fiskar med stöd av egen fiskerätt måste märka redskapen med fiskekula där namn, adress och telefon samt bokstaven ER framgår (ER står för enskild rätt).

Med anledning av EU-förordningen om invasiva arter har Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor. Ett område som omfattar Vänern, Dalälven och söderut, områden där signalkräfta är mest etablerad (se karta).

Inom hanteringsområdet får fiske och hantering av levande/okokt signalkräfta bedrivas men signalkräftan får (nu som tidigare) inte spridas till andra vatten.

Utanför hanteringsområdet, på Öland, Gotland, norra Bohuslän, Värmland och Dalsland samt hela Sverige norröver, får signalkräftan som huvudregel inte fiskas eller hanteras okokt. Eventuella undantag från bestämmelsen beslutas av HaV. Överträdelse av bestämmelserna är straffbara.

Introduktionen av signalkräfta i Sverige – historiskt material

Dokumenten nedan beskriver var och hur många signalkräftor som har utplanterats i Sverige med början av introduktionsåret 1969. Sammanställning ger information om utsättningar, år med kräftpest samt en nationell utvärdering av provfiske efter signalkräfta.

Utplanteringar

1974 års rapport

Läs mer