Utplantering av fisk

Utplantering av fisk och till viss del kräftor har varit och till stor del är en av de vanligaste fiskevårdande åtgärderna bland fiskevårdsområdesföreningar (fvof). Fiskutplanteringar är en enkel fiskevårdande åtgärd men som inte alltid ger önskad effekt (”kasta pengar i sjön” är inte sällan ett träffande uttryck). Därför är det viktigt att fvof ställer frågan om varför en utplantering ska göras och vilket eller vilka mål som eftersträvas. För att bedöma om åtgärden blev den önskade behöver resultat av utplanteringar kontinuerligt utvärderas. Kanske kan samma eller bättre resultat uppnås med andra fiskevårdande åtgärder?

Tillstånd för fiskutplantering

Det krävs alltid tillstånd för utplantering av fisk. Först måste ägaren eller förvaltaren av vattnet (fvof, samfällighet, fiskerättsägare etc) ge sitt godkännande, sedan söks tillstånd av länsstyrelsen (undantag från att tillstånd finns om en egentlig fisk ska utplanteras i en särskilt anlagd och avloppslös trädgårdsdamm).
Tillstånd från länsstyrelsen grundas på Fiskelagen (1993:787) och tillhörande lagstiftning i Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt Havs- och Vattenmyndighetens Föreskrift (FIFS 2011:13) om odling, utplantering och flyttning av fisk. I denna lag, förordning och föreskrift beskrivs bland annat vad som får och inte får utplanteras.

Miljötillstånd för fiskutplantering

Förutom tillstånd enligt Fiskelagen kan det vid fiskutplanteringar i vissa fall behövas tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Ett sådant tillstånd kan vara nödvändigt då en utplantering påtagligt kan skada natur- och kulturmiljöer eller friluftsliv i områden som är allmänt betydelsefulla. Dessutom ska områden av riksintresse för natur- och kulturmiljövård eller friluftsliv skyddas mot sådant som påtagligt skadar dessa värden. Tillstånd enligt miljöbalken kan även behövas vid fiskutplanteringar i Natura 2000-områden, om utplanteringen bedöms påverka miljön på ett betydande sätt. Tillstånd enligt miljöbalken söks hos länsstyrelsen.

Hälsokontrollerad fisk

Fisk som utplanteras ska vara hämtad från en hälsokontrollerad kontrollerad fiskodling.

Sedan den 21 april 2021 har ett större ansvar lagts på aktörerna, och då inte minst den som sätter ut fisk, men även på odlare och transportör, att fisken som sätts ut ska vara fri från smittsamma sjukdomar. Att inte kontrollera så att fisken är frisk kan medföra straffansvar och eventuellt skadeståndsansvar. Det är därför av största vikt att den som planterar ut fisk kontrollerar den så att den ser frisk ut, men även så att det inte förekommit sjukdomar på den eller de fiskodlingar som fisken tas ifrån, men även så att det inte förekommit sjukdomar i de vatten där fiskodlingarna ligger.

Lite mer info om mottagningskontrollen hittar ni i förbundets Fiskevårdsfakta om utsättning av fisk. Se länk nedan.

För att inte riskera att få in sjukdomssmittad fisk från sättfiskodlingar i vattnet bör man kontrollera fiskodlingen i centrala vattenbruksregistret hos Jordbruksverket nedan:

Läs mer