Stadgar

Stadgar Fiskevattenägarnas Riksförbund (fiskevårdsförbundet, FvF) antagna på förbundsstämman 11 maj 2019. Senaste reviderad av förbundsstämman 2020-00-00.

1 § Namn och syfte

Förbundets namn är Fiskevattenägarnas Riksförbund, med arbetsnamnet Fiskevårdsförbundet (FvF). Förbundets syfte är att utifrån fiskevattenägarnas intressen samordna, utveckla och påverka i frågor som rör fisk och fiske samt ägande och förvaltning av sjöar och vattendrag.

2 § Verksamhetsområde

Verksamheten bedrivs i Sverige. Om avrinningsområden påverkar angränsande länder får verksamheten tillfälligt också bedrivas där.

3 § Förbundets uppdrag

Förbundet ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i mening att verka för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt resursnyttjande.

Utifrån uppdraget ska förbundet bland annat:

 • bevaka lagstiftning,
 • medverka med råd och anvisningar,
 • bedriva utbildningsverksamhet samt
 • uppvakta om näringspolitiska frågor.

Förbundet får bedriva konsultverksamhet

4 § Förbundets organisation

Förbundet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundet kan vara medlem i annan organisation som stödjer förbundets syfte.

5 § Medlemskap

Till medlem kan antas:

fiskevårdsområdesföreningar (fvof), andra (fiske-) föreningar eller enskilda som förvaltar vatten och fiske, till exempel samfälligheter, juridiska personer som äger hel eller del av fiskevatten eller fiskerätt, kommuner, regioner och organisationer.

Enskild person som inte äger vatten eller fiskerätt men stödjer förbundets syfte kan bli medlem och påverka genom yttranderätt på stämman och på eventuella förbundsmöten (saknar röst- och motionsrätt).

Medlemskap inges till och beslutas av förbundets styrelse. Förslag till hedersmedlem nomineras av medlem eller styrelse, styrelsen föreslår kandidat till stämman.

6 § Årsavgift

Medlem är skyldig att till förbundet erlägga årlig avgift. Årsavgiften för kommande år beslutas av stämman. Årsavgift ska vara differentierad beroende på medlemskap. Antal röster per medlemskap bestäms enligt § 10.

Årsavgift ska vara inbetald till förbundet före mars månads utgång. Obetald årsavgift regleras i § 15.

7 § Förbundsstämma

Förbundsstämman ska hållas årligen, senast den sista maj på plats och tid som styrelsen bestämmer.

Extra förbundsstämma ska hållas om styrelse eller revisorer beslutar respektive begär detta, eller då minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begärt detta av styrelsen. Endast ärende som föranlett extra förbundsstämma samt pkt 1 – 6 från § 9 Dagordning får behandlas på stämman, om inte en enig stämman beslutar annat.

Kallelse till stämma ska ske via förbundets hemsida. Har medlem godkänt registerhållning av e-post bör medlem också kallas via e-post. Kallelsen ska tillkännages minst 14 dagar innan stämman.

8 § Motioner

Medlem kan väcka förslag om förbundets verksamhet genom motion till förbundsstämman. Motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari för att kunna behandlas till stämman.

9 § Dagordning

Förbundsstämman ska behandla följande ärenden.

 1. Val av ordförande som ska leda stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Upprättande och fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
 7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Kassörens ekonomiska redogörelse samt fastställande av balansräkning.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga till stämman om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande för ett år.
 14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 15. Val av två revisorer och två suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Beslut av verksamhetsplan och budget.
 18. Fastställande av årsavgifter.
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.
 20. Behandling av inkomna motioner.
 21. Övriga frågor som stämman beslutar uppta till behandling.
 22. Förbundsstämmans avslutande.

10 § Ombud och rösträtt

Medlem utan äganderätt till vatten eller fiske saknar röst-och motionsrätt men har yttranderätt på förbundsstämma och eventuella förbundsmöten.

Antal röster för medlem i fvof och andra föreningar som förvaltar vatten och fiske, till exempel samfälligheter, kommuner, regioner och organisationer bestäms av omsättningen från försäljning av fiskekort och fiskerättsbevis, där varje påbörjat hundratusental kronor ger två röster.

Antal röster för juridisk person som i egenskap av medlem äger hel eller del av vatten eller fiskerätt bestäms av antal hektar vatten som vederbörande äger, där varje påbörjat 500 hektar ger en röst.

Medlem måste själv styrka inkomst från fiskekortsförsäljning eller fiskerättsbevis respektive antal hektar vatten som medlem äger.

För att ny medlem ska kunna utöva röst- eller yttranderätt måste avgift för innevarande år vara betald senast en månad före förbundsstämman.

Enskild medlem får inte rösta för mer än 20 procent av det på stämman företrädda röstetalet.

11 § Styrelsen

Styrelsen ska minst bestå av 6 ledamöter och minst två suppleanter. Majoriteten av styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i eller företräda fvof eller annan medlemsorganisation. Första gången val äger rum till stämman ska hälften av ledamöterna och suppleanterna väljas på ett år, andra hälften väljs på två år. Därefter avgår, kvarstår eller nyväljs styrelsens funktionärer så att mandatfördelningen av posterna över tid blir densamma. Ordförande väljs på ett år.

Styrelsen är beslutsför när hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslutförhet gäller när en ledamot är ersatt av suppleant. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Kallelse till styrelsemöte ska ske senast en vecka före mötet.

12 § Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och eventuellt övriga funktionärer. Valberedningen får föreslå kassör utom styrelsen. Styrelsen får utse arbetsutskott.

13 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av den eller de som styrelsen utser inom eller utom styrelsen.

14 § Revision

Räkenskaper och förvaltning ska granskas av två revisorer som tillsammans med två suppleanter väljs av förbundsstämma för en tid av ett år.

Förbundets räkenskaper omfattar kalenderår. Räkenskaperna ska avlämnas för revision senast den 15 mars. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast den 31 mars.

15 § Medlemskapets upphörande och uteslutning

Medlem som inte erlagt årsavgift och efter minst en påminnelse inte fullgjort betalning innan 30 juni är inte längre medlem nästkommande dag, den 1 juli.

På förslag från styrelsen kan förbundsstämman utesluta medlem som motarbetar förbundet eller dess verksamhet.

16 § Stadgeändringar

Stadgeändringar kräver stämmobeslut av en enig förbundsstämma, eller två på varandra följande stämmor med absolut majoritet (1/2). Minst en månad måste fortgå från en stämman innan en påföljande extra förbundsstämma kan hållas.

17 § Upplösning

Förbundet upplöses efter beslut av två på varandra följande stämmor, varav en stämma kan vara extra förbundsstämma. Varje stämmobeslut måste uppnå kvalificerad majoritet (2/3).

Stämman som upplöser föreningen ska också besluta om hur förbundet tillgångar ska hanteras.

En sammanställning av stadgarna finns här.