Lagar om fiske

De första lagarna om fisk och vatten

Vatten och fiske har reglerats i våra landskapslagar åtminstone sedan medeltiden. Troligen har regleringar funnit också i äldre lagar, men skriftliga källor saknas. Sedan 1724 har fisket reglerats i egen lagstiftning, året då första fiskeristadgan utkom. Denna följdes av fiskestadgorna från år 1766, 1852 och 1900. Den första fiskelagen trycktes 1950, som ersattes 1993 med en ny fiskelag. Förutom fiskestadgor och fiskelagar fanns det även länsstadgor för fisket.

Äldre fiskelagar

Om fiskeförvaltning

Om Jordabalk och laga skifte

Jordabalken är en gammal men alltjämt gällande lagstiftning som främst rör äganderätten till fisket.

Förarbeten

Förarbeten kallas de dokument som ingår i förberedelserna när en lag stiftas. De viktigaste förarbetena är propositioner (förslag från regering till riksdag) och utskottsbetänkanden, till exempel SOU (Statens Offentliga Utredningar), som är betänkanden och förslag som olika kommittéer lämnar till regeringen.

Nutida lagar, förordningar och föreskrifter

Fisket och omsorgen om fisken och vattnet regleras av flertal lagar och underordnande bestämmelser som specificerar lagen. En del av fisket regleras i Jordabalken och miljöbalken men det är Fiskelagen (1993:787) med tillhörande bestämmelser som reglerar de flesta fiskefrågorna.

I Fiskelagen finns bland annat bestämmelser om:

  • rätten till fiske,
  • fiskets bedrivande,
  • fritidsfiske och
  • yrkesfiske.

I Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finns bestämmelser om:

  • fiskets bedrivande med avseende på redskap, områden och arter m.m.,
  • kräftpest,
  • utplantering av fisk samt
  • yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd.

Havs- och Vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket) utfärdar föreskrifter*, som är en ytterligare (detalj-) nivå av lag och förordning.
*Myndigheten har ännu inte föreskrivsrätt men väntas få bemyndigande för detta av regeringen under 2020.

I Miljöbalken (1998:808) finns regler om vattenverksamhet och hänsynsregler till natur- och kulturmiljövård samt friluftsliv. I Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter finns bland annat bestämmelser som rör restaurering av vatten.

Utöver ovanstående bestämmelser är Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden (LoFo) betydelsefull för fvof, då lagen reglerar fvof arbete. Om ett fiske istället förvaltas samfällt är Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter vägledande.

Läs mer