Förbundets försäkringar

Villkor företagarförsäkring – ett urval
Villkor rättsskyddsförsäkring – ett urval
Basbelopp (bb) 2020 = 47 300 kr
A.     Egendomsförsäkring

– Gäller för egendom som försäkringstagaren äger eller ansvarar för

– Brand, explosion, åskslag, elfenomen och strömavbrott

– Vattenskador

– Inbrott; stöld och skadegörelse i lokal

– Glasskada

Självrisk: 20 % av bb

C.     Ansvarsförsäkring

– Gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten

– Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada

Självrisk: 20 % av bb

E.   Rättsskyddsförsäkring

– Gäller vid uppkommen tvist för försäkringstagaren, dennes arbetstagare och andra medförsäkrade

– Ombudskostnader i tvist som kan prövas som tvistemål i tingsrätt och i mark- och miljödomstol

– Egna rättegångskostnader och motpartskostnader som denne ålagts att betala

– Hyres- eller arrendetvist, överklagande av lantmäteriförrättning till mark- och miljödomstol och mark- och miljööverdomstol

– Ombudskostnader i tvist som prövas som skattemål i förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen som avser inkomst-, fastighets- och mervärdeskatt (moms)

Självrisk: 20 % av bb

Villkor V061:15
Villkor V825:17
Villkor kollektiv olycksfallsförsäkring
Villkor dataskyddsförsäkring – ett urval
Basbelopp (bb) 2020 = 47 300 kr
– Gäller föreningens funktionärer (medlemmar), tillsynspersoner samt personer som tillfälligt är föreningen behjälplig vid föreningsuppdrag

– Gäller också resa i direkt anslutning till och från föreningsuppdrag/aktivitet

– Inkluderar smitta på grund av fästingbett

– Ingen åldersgräns men ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskar med 5 % per år från och med 56 år, som lägst 25 %

H.   Dataskyddsförsäkring

– Gäller händelse av dataintrång, regulatoriskt förfarande efter dataskyddsöverträdelse, skadeståndskrav efter dataskyddsöverträdelse (GDPR), mediaöverträdelse eller nätverksöverträdelse samt nätverksincident

Självrisk: 2 500 kr

Ersätter behandlings- och läkningstid,
medicinsk och ekonomisk invaliditet,
tandskadekostnader,
personliga tillhörigheter,
merkostnader,
hjälpmedel vid invaliditet,
kristerapi,
ärr och
dödsfall
Självrisk: ingen
0,7 bb
10 bb
5 år
1,5”
3 bb
1 bb
0,5 bb
% bb
1 bb
Villkor KO 611:16
Villkor V011:1
Om försäkrad råkat ut för olycksfall eller har frågor om en anmäld olycksfallsskada kontakta 08-588 424 12.