Vattenråd

Ett vattenråd är en av flera aktörer som är samlade under beteckningen vattenorganisationer. Utöver vattenråd ingår vattenförbund och vattenvårdsförbund (där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå). Vattenorganisationer är lokala samverkansorgan som är organiserade efter vattnens avrinningsområden. Organisationerna kan exempelvis arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser. Enligt EU:s vattendirektiv ska varje medlemsland medverka till att bilda eller stötta befintliga vattenorganisationer.

Ett vattenråd saknar beslutsrätt men förslag som antagits av ett vattenråd får extra tyngd om det representerar en bred förankring bland kommuner, branschfolk, fiskerättsägare, fvof, naturorganisationer och näringsliv. Antagna förslag av ett vattenråd behandlas av Vattenmyndigheterna.

För närvarande medverkar Fiskevårdsförbundet i två vattenråd. Det finns med andra ord möjligheter för fler intresserade medlemmar att på förbundets mandat delta i olika vattenråd (intresseanmälan skickas till: info@fiskevardsforbundet.se) Förbundet tar också emot förslag om ämnen eller åtgärder som förbundet kan framföra i vattenråden. Vattenråden kan inte sällan ha en större betydelse för fiskevården än vad deras mandat medger.

Fiskevårdsförbundets representanter

Dalälvens vattenråd
Ulf Ljusteräng (Säter fvof)
Tfn: 070-5426775, e-post: ulfljusterang@gmail.com

Ljusnans och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd
Per Eriksson (Järvsö fvof)
Tfn: 070-628 23 53, e-post: per.eriksson@oljons.nu

Läs mer