Dom ogiltigförklarar fiskestämma p.g.a. avsaknad av röstlängd

Lagbok510px

En dom meddelad från Förvaltningsrätten i Falun den 30 juni bifaller två fiskerättsägares överklagan av stämmobeslut och upphäver därmed fiskevårdsområdesföreningens samtliga beslut fattade vid stämman 2015. Bakgrunden till överklagandet är

Fiskevårdsområdesföreningen i Dalarna höll sin stämma den 14 april 2015 varefter två fiskerättsägare överklagade stämmans alla beslut då de ansåg att de tillkommit på felaktig grund. Länsstyrelsen i Dalarna avslog dock överklagandet i juli förra året då man menade att man inte kunde se att besluten tillkommit i ej behörig ordning, att de bröt mot lag om fiskevårdsområden eller att fiskerättsägarnas rätt hade kränkts.

Fiskerättsägarnas klagan
Grunden för fiskerättsägarnas överklagande var att man ansåg att besluten inte tillkommit i behörig ordning eftersom majoriteten av dem som deltog i beslutsfattandet inte var behöriga att göra så. Detta eftersom deltagarantalet på stämman var tjugo personer, varav enbart sex stycken var behöriga att rösta. Fjorton stycken var således inte röstberättigade. Av de sex som var berättigade att rösta hade två fullmakt. På stämman togs sedan alla beslut utom tre med acklamation. De klagande fiskerättsägarna menade således att eftersom medlem i fiskevårdsområdesföreningen är den som äger fastighet med fiskerätt, hade fjorton obehöriga varit med och fattat beslut som rör fiskerättsägarna.

Vidare hade vid stämman ingen röstlängd upprättats, något som dessutom framgått av protokollet från stämman. Inte heller hade alla fullmakter bifogats till närvarolistan, vilket de klagande menade skulle framkommit om man upprättat en röstlängd. Förutom detta diskuteras ett flertal sakförhållanden där t.ex. frågan om möjligheten för fiskevårdsområdesföreningen att införa särskilda kräftfiskekort ifrågasattes när ingen sådan möjlighet gavs enligt stadgarna.

Fiskevårdsområdesföreningen hade innan domen beretts tillfälle att yttra sig, men enligt domen inte hörts av.

Domskäl
I domskälen står följande att läsa:

Av protokollet från stämman kan inte utläsas att någon röstlängd fastställts. Det framkommer inte heller att man kontrollerat om de närvarande som uppträtt som ombud för andra haft fullmakt. Styrelsen för fiskevårdsområdesföreningen har i yttrande till länsstyrelsen uppgett att en av de som uppträtt som ombud inte haft fullmakt och därmed inte haft rätt att rösta. I protokollet från stämman är likväl denna röst medräknad.

Mot bakgrund av detta menade förvaltningsrätten att det inte gått att avgöra om endast röstberättigade deltagit i omröstningen inför besluten vid stämman. Inte heller framgick det av protokollet vilka inför vilka beslut omröstning begärts, och det kan därmed inte av protokollet utläsas när besluten fattats med acklamation. Därmed menar man att det inte är visat att besluten vid stämman tillkommit i behörig ordning. Därmed upphäver förvaltningsrätten de beslut som fattats vid fiskestämman och man prövade således inte sakfrågor som fattats på stämman eftersom de besluten ingick i upphävandet.

Lärdomar av domen
Även om domen ännu ej vunnit laga kraft visar denna på det viktiga med att fiskevårdsområdesföreningen ser till att det enbart är fiskerättsägare som röstar vid stämmorna och att man därför upprättar riktiga röstlängder och samlar in de fullmakter som åberopas och fogar dem till protokollet.

Läs mer
För den som är intresserad kan domen beställas från Förvaltningsrätten i Falun, målnummer 3128-15

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »