Dom om harrskadan i Österdalälven

Den 27 oktober meddelade Mark- och miljödomstolen dom i ärendet om harrskadan i Österdalälven. Bakgrunden till målet är den skada som kraftverksutbyggnaden nedströms Trängslet har förorsakat fisket i allmänhet och harren i synnerhet i Österdalälven.

De kraftverk som berörs av domen är Spjutmo, Blyberg och Väsa och vid dessa har nu Mark- och miljödomstolen (MÖD) beslutat att det ska finnas fungerande fiskvägar för harrens upp- och nedvandring. Dessa passager ska vara klara att tas i bruk senast sex år efter att domen vinner laga kraft.
Förutom detta har MÖD beslutat att vid vart och ett av dessa kraftverk ska det släppas 2,5 kbm/s som årsmedelvärde. Exakt hur tappningen ska ske ska Länsstyrelsen besluta om.

Fiskeavgifter och ersättningar
Förutom att anordna fungerande fiskvägar för harr beslutade MÖD att de fyra berörda kraftbolagen (Dalälvens Vattenregleringsföretag, Fortum Dalälven Kraft AB, Väsa kraftaktiebolag och Blybergs Kraftaktiebolag) årligen solidariskt ska utge en fiskeavgift för skadan på det allmänna fiskeintresset om 150.000 kronor. Dessa pengar ska användas till att främja harrbeståndet i Österdalälven nedströms Trängsletdammen.

Även berörda fiskevårdsområdesföreningar fick ersättning för den skada som har uppkommit på harrbeståndet under gången tid och de berörda bolagen ska betala ut:

  1. 4.500.000 kr till Dalälvens fvof
  2. 3.000.000 kr till Mora-Våmhus fvof
  3. 3.000.000 kr till Älvdalens fvof

Vid sidan av ovanstående beslutade även domstolen att avvisa ett flertal intressenters yrkanden. Bland annat hade det yrkats på att skada på andra fiskarter än harr skulle prövas, men detta avslogs och får således prövas för sig.

Skiljaktig mening
I ärendet anförde en av de särskilda ledamöterna avvikande mening och menade att kostnaderna för fiskvägarna skulle bli fördyra eftersom de uppskattades hamna  mellan 21 och 105  miljoner kronor. Ledamoten ansåg att kraftbolagen istället skulle betala en engångsavgift om 50 miljoner kronor som Länsstyrelsen skulle förfoga över till biotopvård i området. med detta förslag skulle även den årliga fiskeavgiften tas bort.

Överklagande
Nu har sökanden tre veckor på sig att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Om detta sker så måste sökanden få prövningstillstånd av denna rätt för att få möjlighet att pröva målet där.

Läs mer
Mark- och miljödomstolens avgörande i harrskademålet

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »