Effektiv fisktillsyn i Västra Götaland

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger i dag ut en rapport om fisketillsynen i Västra Götaland.
– Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården. För att våra regleringar, exempelvis minimimått och fredningstider, ska få effekt så krävs en väl fungerande tillsyn och Västra Götaland är en av de länsstyrelser som kommit längst i detta arbete, säger Stig Thörnqvist, på HaV i ett pressmeddelande.
Bland annat finns här en bra samverkan med Kustbevakningen och Sjöpolisen och en väl utvecklad organisation med fisketillsynsmän.

Ansvaret för fisketillsynen i Sverige ligger främst på Kustbevakningen. Men Havs- och vattenmyndigheten har, tillsammans med länsstyrelserna, ett ansvar för att vårda fiskbestånden i Sverige för att få hållbart fiske. Det sker genom regleringar av fisket, information, bidrag till olika projekt för att exempelvis restaurera vattendrag och genom tillsyn.

– Det finns många olika bestämmelser som syftar till att skydda fiskebestånden, exempelvis är minimimått till för att känsliga arter ska ha en chans att föröka sig innan de fiskas upp, fredningstider och fredningsområden är främst till för att skydda lekande eller lekvandrande fisk, säger Stig Thörnqvist, utredare på enheten för fiskereglering .

I Västra Götaland finns ett samverkansforum mellan länsstyrelsen, HaV, Kustbevakningen och sjöpolisen som kallas”Tillsyn väst”. 2007 antog länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland en gemensam fisketillsynsplan för Vänern.

– Det finns många andra exempel på väl fungerande fisketillsyn i landet, till exempel i Vättern och i Norrbottens län, säger Stig Thörnqvist.

– Sannolikt så minskar antalet regelöverträdelser i de områden där fisketillsynen bedrivs effektivt. Hummerfisket på västkusten skulle troligen inte fungera om det inte var reglerat och det fanns en tillsyn av fisket. Kräftfisket i Vättern är ett annat exempel.

En viktig del i detta arbete görs av fisketillsynsmän som förordnas av länsstyrelserna. Oftast är de personer som själva har ett djupt intresse för fiske och fiskevård och deras insatser sker i stor utsträckning ideellt. I dag finns totalt minst 7 000 fisketillsynsmän i Sverige och de flesta är verksamma på enskilt vatten, oftast inom ett fiskevårdsområde. I Västra Götaland finns 16 tillsynsmän och en samordnare längs kuststräckan och tio tillsynsmän vid Vänern som medverkar i länsstyrelsens organisation av fisketillsyn och som genomför tillsyn på allmänt vatten.

Vid tillsyn från land görs bland annat landningskontroller, exempelvis kontrolleras förekomsten av fettfenor (i Vänern får endast lax och öring med klippt fettfena tas upp) och fredade arter. I samband med premiären för fisket efter havsöring varje år i april genomförs samordnade tillsyns- och informationskampanjer.

– De kontrollerar att regler om redskapsmärkning, minimimått, fredningstider, fredningsområden och redskapsbegränsningar för vissa arter följs. Men den viktigaste uppgiften är kanske att de är ute i fält och möter allmänheten och informerar om våra fiskeregler och varför de finns, säger Stig Thörnqvist.

– Vi och länsstyrelserna får ofta reaktioner som tyder på att föreskrifterna är svåröverskådliga och svårtillgängliga. Man känner till att det finns regler men inte exakt vilka. Information och tillsyn ökar kunskapen om fiskvårdens betydelse och vi hoppas att rapporten bidrar till att lyfta fram detta.

Under 2012 gjordes 152 anmälningar och 182 beslag av fisketillsynsmännen i Västra Götaland. Under 2012 delades 437 varningar ut. Totalt genomfördes 10 356 kontroller och länsstyrelsen fick in 123 tips om brott mot fiskereglerna.

– Länsstyrelserna har ett krav på att återrapportera tillsynen till HaV. Västra Götaland är ett av de län som kommit längst när det gäller att följa upp och redovisa den tillsyn man genomför. Vi ville att de skulle beskriva sitt arbetssätt i en rapport så att det kan komma till nytta för andra, säger Stig Thörnqvist.

Västra Götalands län är rikt på fiskevatten och här finns många olika arter, främst i kustvattnet. Det innebär också ett stort intresse för fritidsfiske och fisketurism. Enligt rapporten så finns här drygt 130 företag som är inriktade på fritidsfiske och då främst fångst av makrill, havsöring, atlantlax, krabba och hummer. Rapporten har tagits fram av länsstyrelsen i Västra Götaland på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer
Här kan du läsa HaV-rapporten ”Fisketillsyn i Västra Götaland”
Länk till rapporten ”Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011”
Här kan du läsa mer om fiskeregler i Västra Götalands län

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »