Elförsörjningen hotas inte av miljökrav på vattenkraften

Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger skriver i nr 1 2014 av Miljöaktuellt att miljökrav på vattenkraften inte hotar elförsörjningen. Detta skriver Risinger med anledning av vattenverksamhetsutredningens delbetänkande som myndigheten i huvudsak stödde.

I debattartikeln skriver han att ”Sverige behöver en nationell strategi för hur vattenkraften kan användas på bästa sätt till minsta möjliga miljöpåverkan”.

I debattartikeln skriver Björn Risinger att Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten arbetar för att ta fram en sådan strategi. Strategin ska bli en gegrafisk vägledning över vilka åtgärder som ger mest miljönytta och samtidigt gör så liten inverkan på energisystemet som möjligt.

– För att strategin ska få genomslag i praktiken anser vi att dagens miljölagstiftning behöver reformeras och vi tillstyrker därför de flersta av vattenverksamhetsutredningens förslag till förändringar, skriver Risinger i debattartikeln.

Havs- och vattenmyndigheten har även under de senaste åren haft dialogmöten med vattenkraftsindustrin, andra myndigheter och intressen varvid det har framkommit att det behövs övergripande prioriteringar mellan produktions- och miljöintressena så att myndigheternas krav på miljöåtgärder kan tydliggöras.

– De flesta av dagens tillstånd för vattenkraftverk är utfärdade under perioden 1919 till 1960 och med nuvarande regler gäller tillstånden tills de återkallas eller omprövas. Dock finns det många vattenkraftverk, framförallt mindre vattenkraftverk, där det överhuvudtaget inte har skett någon prövning av verksamheten enligt de regler som gällt sedan år 1919, skriver Risinger.

Därför menar Havs- och vattenmyndigheten att det är rimligt att dessa anläggningars tillstånd anpassas till moderna miljökrav och att de som saknar tillstånd ska tillståndsprövas. Dock har det i debatten kring detta funnits oro för att hårdare miljökrav skulle leda till produktionsbortfall, men Björn Risinger tror inte detta är aktuellt.

– Vi menar att moderna miljökrav för vattenkraften inte automatiskt leder till att Sveriges energiförsörjning hotas. Dock är det rimligt, menar vi, att den moderna vattenkraften har miljökrav som avspeglar energi- och miljöpolitikens ambitioner, menar Risinger.

Läs mer
Debattartikeln i Miljöaktuellt

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »