Fisk som miljöindikator

SLU har tagit fram en ny rapport om ”Fisk som miljöindikator” där de berättar om hur fisk och skaldjur beror av sin omvärld och om hur de påverkas av olika förändringar orsakade av mänsklig aktivitet. Rapporten berör effekter av försurning, övergödning, klimatförändringar, miljögifter, främmande arter, vattenkraft och annan fysisk påverkan på miljön. 

Rapporten som är framtagen av några av Sveriges främsta fiskforskare tar även upp effekten av för hårt fiske, vilket också tydligt ses på fiskbestånd. Detta syns till exempel genom en förändrad storleks- och åldersstruktur, svag föryngring eller få lekfiskar. Fiskar indikerar således både resursutnyttjandet och miljötillståndet.

Att fiskar fungerar så bra miljöindikatorer beror på fyra saker menar man i rapporten:
1)    Man känner väl till vad som är normalt – hur mycket och vilka arter som bör förekomma, hur de tillväxer, vilken variation i arvsmassan de har och vilka mängder av miljögifter de brukar innehålla.
2)    Fiskar är väl spridda i sötvatten, kust och hav och är långlivade. Därmed integrerar de påverkan över tid och ackumulerar den också.
3)    Folk känner till fiskar och kan själva notera avvikelser och rapportera in dem. På så sätt finns det minst en miljon miljöövervakare.

4)    En viktig komponent är också att SLU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och tillsammans med flera av våra länsstyrelser och frivilligorganisationer som Sportfiskarna och Fiskevattenägare genomför omfattande provfisken över hela landet. Dessa provfisken utförs standardiserade metoder vilka sedan kvalitetssäkras och lagras i SLU:s offentliga databaser. Kunskapen om vad som är normalt och vad som händer när ett vatten påverkas ökar därför hela tiden.

Läs rapporten
Fisk som miljöindikator

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »