Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg begär ändringar i regelverket om viltförvaltningsdelegationer

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har den 14 november skrivit till regeringen och begärt ändringar i förordningen som reglerar viltförvaltningsdelegationerna. Det man önskar är att även fiskerättsägarintresset får en plats i delegationen vid sidan om de andra intressena.
– Jag ser det som självklart att fiskevattenägarna skall finnas representerade i viltförvaltningsdelegationerna eftersom ägandet och förvaltandet av fiske intimt hänger samman med en stor del av viltvården, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

Idag ska viltförvaltningsdelegationerna bestå av fem politiskt tillsatta ledamöter från landstinget samt och en ledamot som utses på förslag av polismyndigheten i länet och som har kunskaper om trafiksäkerhet och illegal jakt. Dessutom ska det finnas en representant från var och ett av jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, friluftsintresset, ägar- och brukarintresset till jordbruket, det lokala turism- och näringslivsintresset samt skogsnäringen. Dessutom ska det i län med fäbodbruk, yrkesfiske och renskötsel finnas representanter för dessa intressen.

– Det är lite märkligt att en sån stor grupp som fiskevattenägarna inte finns representerade i viltförvaltningsdelegationerna, men det beror väl på att vi varit dåliga på att bevaka våra intressen, säger Björn Flint.

Han menar även att fiskerättsägarnas intressen inte tillgodoses genom något av de andra intressena.

– Visst har vi anknytningar till flera av de andra intressena, men det har de även till varandra. Vi kan inte representeras av yrkesfisket som är ett rent brukarintresse och som ej heller finns i alla län. Inte heller faller fiskevattenägarna under frilufts- eller naturvårdsintresset eftersom man är ett ägarintresse. Och vi är mer skilda från både skogs- och jordbruksintressena än vad de är sinsemellan.

Så med det menar Björn att ett deltagande från fiskevattenägarna i viltförvaltningsdelegationerna är en självklarhet som tillför en kompetens till delegationerna som idag saknas.

– Vi är 2000 fiskevårdsområden och hundratusentals enskilda fiskerättsägare och funktionärer i samfälligheter i Sverige som har unika kunskaper om hur vilt och fisk påverkar varandra och dessa kunskaper kan vi tillföra delegationerna, menar Björn.

Läs mer
Förbundets skrivelse till regeringen

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »