Förbjudet nätfiske efter kusten? Nya motioner i Riksdagen

Riksdagshuset. Foto: Holger Staffansson

Den allmänna motionstiden pågår just nu i Riksdagen och ett antal motioner som har lämnats in berör fisket. Sammanfattningsvis kan man säga att det är spridda åsikter som ventileras då vissa vill ha generösare fiskebestämmelser emedan ytterligare andra vill ha fler inskränknngar i fisket. Här sammanfattas de främsta artiklarna som rör fisket.

Motion 2011/12:MJ229 – Det kustnära fisket (Södra Bottenhavet)
Peter Jeppsson m.fl. (s) vill häva det fredningsområde för sik som Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten har skapat i södra Bottenhavet. Detta för att, som man skriver, ”det aktuella husbehovsfisket är på inget sätt fråga om rovfiske, utan garanterar tvärtom en levande kustmiljö i och med sin småskalighet”.

Läs motionen..>

Motion 2011/12:MJ318 – Kustnära fiske (Bottenviken)
Eva Lohman (m) och Saila Quicklund (m) vill minska inskränkningarna i fisket med mängdfångande redskap i Bottenviken och därmed ta bort den s.k. tremetersregeln. Motionärerna menar att kustfisket har en stark tradition för boende längs kusterna och att det fiske som bedrivs av de boende inte har någon nämvärd påverkan på öringsbestånden, varför inskränkningarna kan tas bort.

Läs motionen..>

Motion 2011/12:MJ422 – Fiskevårdsområden vid havskusten och i skärgården
Finn Bengtsson (m) och Jan R Andersson (m) hemställer till Riksdagen om att en översyn av fiskelagen bör göras så att de som äger vatten och fiske får rådighet över sina vatten så att de kan bedriva fiskevård. Man menar att de inskränkningar som gjordes i den enskidla äganderätten 1985 då handredskapsfisket löstes in av staten och gjordes fritt har medfört negativa konsekvenser för fiskevården. Detta vill man nu ändra på så att detta fiske kan ingå i fiskevårdsområden och därmed bli förvaltade. Man önskar att Östergötland- och Kalmar län skall bli försökslän.

Läs motionen..> 

Motion 2011/12:MJ395 – Det fria handredskapsfisket och allemansrätten
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Marianne Kierkemann (m) motionerar till Riksdagen om att man samtidigt med att man utreder hur kommersiella aktörer står i förhållande till allemansrätten även ska undersöka hur förhållandet är mellan fiskerättsägarna och de som bedriver fiske med stöd av det fria handredskapsfisket.

Läs motionen..>

Motion 2011/12:MJ367 Begränsning av fritidsfiske med mängdfångande redskap
Catharina Bråkenhielm (s) vill inskränka allmänhetens möjligheter till fiske med mängdfångande redskap. Hon menar att trycket på många stationära arter (såsom hummer) ökar och att detta borde föranleda en reglering av fisket. Hon vill att de som bor och är skrivna i en kustkommun ska ha rätten att fiska ned vissa mängdfångande redskap eftersom det är en naturlig del av kulturen, men att de som tillfälligtvis vistas i kustkommunerna enbart ska ha rätt att fiska med handredskap.

Läs motionen..>

Motion 2011/12:MJ298 – Överlåtelse av ålfisketillstånd
Anders Åkesson (C) menar att ålfisketillstånden skall vara överförbara mellan fiskare. Detta för att det annars finns risk för att de fiskare som idag fiskar ål blir de sista.

Läs motionen..>

Detta är ett urval av några av de motioner rörande fiske som lämnats till Riksdagen. Förutom ovanstående motioner så har även ett antal motioner som specifikt rör yrkesfisket lämnats in. Förutom dessa har ett antal motioner rörande säl och skarv lämnats in. Dessa omfattar i huvudsak önskemål om jakt på arterna och man önskar bl.a. att Regeringen arbetar med denna fråga i EU så att det blir möjligt med allmän jakt på skarv. Man vill även utöka möjligheterna till skyddsjakt på arterna.

Läs mer
Alla motioner för den allmänna motionstiden

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »