Förbundet har yttrat sig över förslaget till nya jakttider – förbundet hemställer om generösare skyddsjaktsbestämelser på skarv!

Jordbruksdepartemetet sände den 27 januari ut ett förslag till vissa ändringar i jaktförordningen. Bland annat har Svenska Jägareförbundet föreslagit att mer restriktiva jakttid införs på mink, något som förbundet ser som ett hot mot inte bara den hotade flodkräftan, utan även mot en stor del av fiskevården. Förutom detta hemställer förbundet om enklare skyddsjakt på skarv.

I remissen som jordbruksdepartementet sände ut den 27 januari har ett antal organisationer föreslagit ändringar i jakttider. Bl.a. så har Svenska Jägareförbundet föreslagit att jakttid införs på mink istället för som idag då jakten regleras med generösa skyddsjaktsregler på enskilds initiativ året runt.

Jägareförbundet hemställer att jakttiden för mink i Norr- och Västerbotten skall vara mellan 1 augusti och 15 maj, samt i övriga landet 1 augusti till 30 april. Dessa jakttider skall sedan visserligen kompletteras med möjligheter till en mer begränsad skyddsjakt, men Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg är rädda för de konsekvenser detta förslag kan få om det går igenom. 

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg menar att ett avskaffande av dagens generösa skyddsjaktsbestämmelser på mink riskerar att försvåra fiskevårdsarbetet. Framförallt när det gäller bevarandearbetet av de akut hotade flodkräftorna, men även när det gäller annan fiskevård. Minken är som bekant en stor predator på både fisk och kräftor, varför Jägareförbundets förslag skulle kunna få medföra stora negativa ekonomiska och ekologiska konsekvenser för de svenska vattnen, det svenska fisket och fiskevårdsområdesföreningarna och fiskevattenägarna.

Förutom att avstyrka Jägareförbundets hemställan om avskaffandet av den generösa minkjakten, så passar förbundet på att hemställa till regeringen och landsbygdsdepartementet om att man inför möjligheten till skyddsjakt på enskilds initiativ vad gäller skarv. Förbundet önskar att det skall vara möjligt för den som påverkas av skarven att bedriva skyddsjakt på denna art utan att först inhämta tillstånd från länsstyrelsen. De fall som förbundet anser vara mest akuta att införa denna typ av skyddsjakt för gäller de som bedriver fiske med redskap som ej är handredskap och då inom 300 meter från redskapet. Vidare bör skyddsjakt på enskilds initiativ vara tillåta inom 300 meter från vattenbruksanläggningar, samt i älvarnas fredningsområden (för att förhindra skada på vandrande fisk), samt i enskilda vatten för att förhindra skada på utplanterad fisk eller annars skyddsvärda bestånd.

Läs mer
Förbundets yttrande

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »