Förbundet har yttrat sig över miljömålsutredningen

Förbundet har yttrat sig över miljömålsberedningens betänkande om en hållbar användning av mark och vatten och man ställer sig försiktigt positiva men anser att det finns en hel del mer att önska sig av utredningen. Bland annat kritiserar förbundet utredningen för att vara dåligt underbyggd. 

Miljömålsbredningen vill införa en ekosystembaserad fiskförvaltning, något som förbundet menar redan finns i många av de vatten som förvaltas av fiskevårdsområdesföreningar och fiskerättsägarna själva. De som bor och verkar vid ett vatten och bedriver fiske i detta har ofta en ganska god bild av vad som sker i vattnet och vad som påverkar skeendena menar förbundet och man bör ha detta i åtanke när man vill genomföra en ekosystembaserad fiskförvaltning. Däremot menar förbundet att det kan behövas en översyn av fiskförvaltningen i de enskilda vatten som finns med frifiskerätt (fritt handredskapsfiske etc). Detta eftersom förvaltningen är delad mellan två parter, fiskerättsägarna och staten, och därmed faller ansvaret för fiskevården mellan stolarna. Här menar Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg att staten måste möjliggöra att fiskevårdsområdesföreningar kan bildas på dessa vatten och därmed ta över hela ansvaret för fiskevården.

Utredaren ser vidare att det finns problem för ekosystemet och genetiska risker med fiskutsättningar, något som förbundet starkt ifrågasätter eftersom utredaren inte underbygger dessa påstående. Däremot finns det en hel del forskning som visar på att effekterna av de utsättningar som idag görs i Sverige är små. Utsättningar av fisk är dock ytterst viktiga för rekreation och fisketurism varför man bör ha mycket underlag innan man inskränker dessa. Däremot menar förbundet att man bör se över de regler som gäller för vattenbruket. Detta genom att förbjuda import av fisk som kan vara drabbad av sjukdomar, något som inte minst blev aktuellt med förra årets upptäckt av den tidigare okända smittan Agens X (Sarcocystis på fisk). Förbjuden import minskar också sannolikheten att oönskade fiskarter (t.ex. regnbåge) och stammar förökar sig i naturvatten. Förbundet menar vidare att Jordbruksverket måste skapa öppna register där fiskar och flyttningen av fisk mellan odlingar blir spårbara. Detta eftersom fiskerättsägarna själva måste få underlag för att bestämma vilka fiskar de ska sätta ut i sina vatten.

Förbundet menar vidare att man skulle kunna se över hur man når bästa miljönytta med pengarna som idag används för bildande av naturreservat. Förbundet föreslår att man bättre bör skydda kantzoner mot vatten, som då kan fungera som refuger för hotade arter. Man skulle då få gröna korridorer genom landskapet för spridning av dessa arter och på så sätt nå nytta både för fiskförvaltningen och naturvården än genom att satsa dessa pengar på geografiskt avgränsade naturreservat.

Läs mer
Yttrande Miljömålsberedningen 2014

Miljömålsberedningens betänkande ”Med miljömålen i fokus – Hållbar förvaltning av mark och vatten”

 

 

 

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »