Förbundet har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningen

Förbundet har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt”. Även om förbundet över lag ser positivt på att man gör en översyn av lagstiftningen så är man kritisk till stora delar av utredningen.

Förbundet ställer sig kritiska till ett flertal förslag som vattenverksamhetsutredningen lägger fram. Bland annat föreslår utredningen att den skyldighet som den som söker tillstånd har att ersätta sakägarnas omkostnader i vattenmål. Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg menar att detta kan få stora konsekvenser för fisket, fiskevården och landsbygden. Förbundet skriver i sitt yttrande bl.a:

Inte minst skulle det leda till att många enskilda skulle dra sig för att försvara
sin rätt och miljön som de förvaltar genom sin äganderätt. Detta då de riskerar
stora rättegångskostnader. Det riskerar således att medföra att fisket, vilket
är en viktig del av landsbygdsutvecklingen, då den inte minst drar turister
till delar av landet där det annars kan vara svårt att skapa arbetstillfällen,
blir att stå utan representation i vattenmål.

Man ställer sig även kritisk till att utredningen vill avskaffa de så kallade fiske- och bygdeavgifterna. Detta eftersom dessa pengar ofta är de enda som kommer bygden till del då man bedriver vattenverksamheter som förstör vattenmiljöer.

Vidare har förbundet ställt sig kritiskt till utredningens förslag till att avskaffa kravet på sökanden i vattenverksamhetsmål att visa att denne är rådig över det område denne vill bedriva verksamhet på. Förbundet skriver att:

Att inte behöva visa att man har rätt att förfoga över det område man har tänkt bedriva
vattenverksamhet på känns märkligt. Det bör vara en självklarhet att den
sökande ska visa att denne har rådighet över området. Inte minst är detta av
yttersta vikt eftersom de områden varpå denna typ av verksamhet bedrivs ofta
har oklara äganderättsförhållanden och många tror sig ha rådighet utan att ha
detta.

I övrigt har förbundet kritiserat utredningens förslag om att dela upp vattenmål så att man separerar ut ersättningskraven till sakägarna från övriga delar i målet och låta de delarna hanteras genom civilrättsliga processer. Förbundet har även kritiserat utredningens förslag att ta bort kravet på att vattenverksamheter ska vara samhällsekonomiskt lönsamma för att få bedrivas.

Förbundet har dock föreslagit att eftersom en stor del av de förslag som utredningen lagt går ut på att minska kostnaderna för den som söker tillstånd till vattenverksamhet så vore det bästa att låta fiskevårdsområdesföreningarna få företrädesrätt för sina medlemmar inför domstol.

Läs mer
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborgs yttrande över vattenverksamhetsutredningen

Utredningen: SOU 2014:35 – I vått och torrt

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »