Förbundet har yttrat sig över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande. Vattenverksamhetsutredningen behandlar i detta delbetänkande sina ställningstaganden avseende analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före MB:s ikraftträdande.

Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd enligt MB utformas och drivs på ett sådant sätt att MB:s hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls.

Förbundet hade inga direkta invändningar mot huvuddragen i utredningen men hade ett antal synpunkter. För det första så menar förbundet att vattenkraften idag många gånger inte ger de arbetstillfällen på landsbygden som man en gång i tiden hoppades på då verksamheterna anlades. därför är det av vikt att se att fiske har en stor potential som landsbygdsnäring, men vattenregleringarna försvårar utvecklingen av denna. det är därför viktigt att utredningen kommer fram till åtgärder som gör att vattenverksamheter inte hindrar utveckling av andra landsbygdsnäringar som kan skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden.

För det andra menar förbundet att utredningen måste se på vattenverksamheter ur ett historiskt perspektiv och då ta till sig att de verksamheter som bedrivs med äldre tillstånd, om ej annat uttrycks i dessa tillstånd, borde kunna avkrävas åtgärder för att säkerställa fiskens vandring både upp och nedströms. Detta eftersom man historiskt sett värnat om fisken och fisket och i många av de äldre lagstiftningarna ställt krav på fiskvägar. förbundet menar således att det är troligt att dessa anläggningar i sin ursprungliga form har haft någon form av åtgärd för fiskens vandring och att detta bör kunna krävas om ej annat står i eventuella tillstånd såsom  privilegiebrev etc. Även anläggningar som enbart drivs på grund av hävd bör kunna avkrävas fiskväg med samma motivering.

För det tredje menar Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg att det är viktigt att man nu gör det möjligt för fiskevårdsområdesföreningarna att företräda sina medlemmar i domstol i vattenmål. Idag ska varje enskild medlem/fiskerättsägare företräda sig själv vilket gör processen både stelbent och kostsam. Förbundet menar att det därför vore bra om fiskevårdsområdesföreningarna kunde företräda fisket i vattenmålen då dessa föreningar besitter god kunskap om vattnen och fisken. det säkerställer även att alla medlemmar blir företrädda vid förhandlingar.

För det fjärde menar förbundet att tillstånd till vattenverksamhet alltid ska vara tidsbegränsade eftersom både enskilda och allmänna intressen med tiden kan komma att se andra nyttor med vattnet än de som finns tillståndgivna. Tiderna förändras och därför bör även tillstånden kunna förändras.

Och avslutningsvis, för det femte, menar förbundet att den miljörapport som utredningen vill avkräva de som bedriver vattenverksamheter inte skall bli för omfattande och krångliga. Detta eftersom det kan komma att drabba även för fisken och miljön positiva verksamheter såsom restaurering av vatten. Miljörapporter ska således enbart avkrävas tillståndspliktiga verksamheter menar förbundet.

Läs mer
Förbundets yttrande över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande.
Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande: ”Tid för ny prövning”.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »