Förhandlingar om Frötjärnsdammen i Grangärde

Gunnar Andersson & Christina Bjelvert-Olsson representerade Grangärde fvof i dagens förhandlingar.
Gunnar Andersson & Christina Bjelvert-Olsson representerade Grangärde fvof i dagens förhandlingar.

Mark- och miljööverdomstolen har hållit förhandling gällande Frötjärnsdammen i Grangärde utanför Ludvika. Frötjärnsdammen spolades bort under ett häftigt regnväder år 2012 och frågan handlade nu till stora delar om den återuppbyggda dammen är att betrakta som en ny damm eller om det handlade om säkerhetshöjande åtgärder på den gamla dammen. 

Skillnaden i om det handlar om en ny damm eller om det handlar om säkerhetshöjande åtgärder kan tyckas vara av akademisk betydelse, men frågan har betydligt större djup eftersom det då handlar om vattenhushållningen ska regleras i den som finns från år 1915 eller om de ska regleras i en ny dom. Om det är den gamla domen som gäller så behöver inte dammägaren, VB Energi AB, släppa vatten i Norrboån och det är då även tveksamt om de behöver återuppbygga den fisktrappa som fanns genom dammen innan den raserades.

VB Energi AB, vilka hade överklagat Mark- och miljödomstolens dom som sade att de skulle ha både fisktrappa och en minimivattenföring om 270 liter per sekund, menade att dessa villkor inte var riktiga. Av denna anledning ville de riva upp domen. De anförde bland annat att nyttan med minimitappning och fiskväg var tveksam och i värsta fall rent kontraproduktiv. Som argument anförde de att det inte var säkert att öringen hade vandrat i systemet och att det fanns risker för att man skulle kunna kontaminera genetiskt viktiga uppströmsliggande öringbestånd om man byggde fiskväg.

Kammarkollegiets sakkunnige Markus Bryntesson avfärdade argumenten som VB Energi framförde och hänvisade bland annat till studier som visade att minimitappningar och fiskevårdsåtgärder i princip alltid gav positiva effekter för fisken. Han hänvisade även till genetiska studier och avfärdade med dessa risken för negativa konsekvenser på öringens genetik i vattensystemet. Även Länsstyrelsen stödde Kammarkollegiets synpunkter.

Grangärde fvof, som förvaltar fisket i området, företräddes av ordföranden Gunnar Andersson och advokaten Christina Bjelvert-Olsson och anförde bevis på att systemet både uppströms och nedströms hade hyst öring, men att den nya dammen inte spillde tillräckligt mycket vatten för att öring skulle klara sig nedströms dammen.

Gunnar Andersson berättade även om de planer fiskevårdsområdesföreningen hade för att öppna fiskens vandringsvägar i området och vilka positiva effekter man förväntade sig av minimitappning och fiskväg i Frötjärnsdammen.

Men frågan handlar troligtvis trots allt i slutänden om hur Mark- och miljööverdomstolen ser på den nya dammen. Är det dammsäkerhetshöjande åtgärder eller är det en helt ny damm som då tarvar en ny dom.

Dom i ärendet avkunnas senare och vi får anledning att följa upp detta ärende eftersom det lär bli vägledande för liknande fall.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »