Hav vill ha strängare regler för vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anser att inga nya kraftverksanläggningar bör tillåtas i vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken. Det skriver man i ett pressmeddelande.

– I dag tillåts undantag om villkoret ”obetydlig miljöpåverkan” anses vara uppfyllt. Det finns flera exempel på att detta tillämpats på ett sätt som lett till försämringar i vattenmiljön och i strid med EU:s regler, säger Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald.

Havs- och Vattenmyndigheten har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens delbetänkande (SOU 2012:89 ”4 kap. 6 § miljöbalken”). Enligt miljöbalken (4 kap 6 §) får utbyggnad av vattenkraft, vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i vissa angivna älvar, exempelvis nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Skälet är att de har ett stort värde framförallt för friluftsliv, turism, naturvård och kulturminnesvård, men också för fiske och rennäring. Samtidigt säger miljöbalken att det inte gäller vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan.

– Det råder i dag stor osäkerhet om hur bestämmelsen ska tillämpas, vilket blivit tydligt i flera fall, exempelvis den pågående prövningen av Untra vattenkraftverk i Dalälven. Fortum fick där tillstånd av mark- och miljödomstolen med stöd av att ombyggnaden bedöms ha ”obetydlig miljöpåverkan”, säger Fredrik Nordwall.- Samtidigt hotar ombyggnationerna unika och artrika miljöer som Sverige åtagit sig gentemot EU att bevara.

Medlemsländerna i EU ska sträva efter att uppnå god ekologisk status i sina vatten. Enligt EU-rätten är det generellt sett inte tillåtet att försämra miljön i ett vattendrag. HaV skriver i sitt yttrande till miljödepartementet att villkoret ”obetydlig miljöpåverkan” inte är förenligt med EU:s regelverk.

– Det är svårt att se att ny verksamhet skulle kunna medföra endast ”obetydlig miljöpåverkan”. Vi menar att bestämmelsen inte är anpassad till dagens teknik eller de nya krav som EU-inträdet infört, säger Fredrik Nordwall.

– I många fall är det istället så att befintliga vattenkraftsanläggningar bör förbättras för att vi ska uppnå god ekologisk vattenstatus, säger Fredrik Nordwall.

HaV ger i sitt yttrande också förslag på hur ”obetydlig miljöpåverkan” kan preciseras, exempelvis om den planerade åtgärden medför förändring av turbiner, förändrad kapacitet och påverkan på fisk. Andra effekter är exempelvis om det kan bli tillfällig påverkan som grumling av vattnet och om den innebär grävnings- och schaktningsarbetetn som kan påverka vattenmiljön, fisk och bottenfauna.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »