Isabella Lövin (mp): Svenska fiskeintressena dåliga på lobbying!


Isabella Lövin (mp), EU-parlamentariker, vid BaltSal2012.

Vid konferensen, BaltSal2012, på Stockholms universitet om som avhandlar förslaget till i EU:s laxförvaltningsplan om utfasning av kompensationsodlingen av lax hävdar Isabella Lövin som är EU-parlamentariker för Miljöpartiet att de svenska fiskeintressena är dåliga på lobbying.

Isabella Lövin var invigningstalare vid BaltSal2012 och beskrev problematiken kring kompensationsutsättningarna från EU:s sida samt vilka de stora diskussionsfrågorna var inom EU-parlamentet. En av de stora frågorna var det faktum att EU med förslaget till laxförvaltningsplan går in i de enskilda medlemsländerna för att reglera fisket eftersom man även diskuterar hur laxen skall förvaltas i älvarna. Hur detta skulle stå sig juridiskt var ett av de stora spörsmålen.

Fritidsfiske och minimimått på öring
Isabella Lövin själv ansåg att man i laxförvaltningsplanen borde, till skillnad från liggande förslag, räkna in fritidsfiskets fångster. Detta eftersom dessa torde stå för cirka en fjärdedel av de samlade laxfångsterna i Östersjön, och skulle man nå resultat med planen så skulle även dessa vara tvungna att räknas in. Hon ansåg även att man borde införa minimimått för öring i Östersjön i planen. Detta eftersom det inte är helt ovanligt att lax tas upp och klassas som öring, något som gör att fångsterna ej tär på fångstkvoterna för lax. Minimimått på öring skulle därför kunna bidra till att värna laxen.

Dåliga på lobbying
Isabella Lövin ställde sig även positiv till utfasningen av kompensationsodlingarna av lax, något som länsfiskekonsulenten i Gävleborgs län, Karl Gullberg, ifrågasatten eftersom frågan är ytterst kontroversiell åtminstone i Sverige. Han menade att kompensationsodlingarna var är ytterst viktiga för att värna laxbestånden och de laxstammar som enbart bevaras tack vare kompensationsodlingarna.

Något direkt svar på detta fick inte Gullberg, men Isabella Lövin slog fast att de svenska fiskeintressena var dåliga på lobbying eftersom denna fråga inte alls var uppe på dagordningen i EU-parlamentet!

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »