Jordbruksverket slår fast att levande betesfisk är djurplågeri

Betesfisk som används skall vara död

En fråga som stötts och blötts i fiskekretsar de senaste åren är frågan om användandet av levande fisk som bete. Nu har Jorbruksverket i en skrivelse slagit fast att begagnandet av levande betesfisk är djurplågeri.

Brott mot djurskyddslagen
I en skrivelse av den 14 oktober i år slår Jordbruksverket fast att användning av fisk som levande agn är att anse som djurplågeri. Detta grundar man på djurskyddslagen (1988:534) i vilken det fastslås att djur som hålls i fångenskap skall behandlas väl. Jordbruksverket skriver: ”Att förorsaka ett djur lidande eller skada strider mot detta krav. Att använda levande fisk som agn genom att sticka en krok i den är inte förenligt med kravet på att fisken ska behandlas väl och utgör därmed en överträdelse av djurskyddslagen.” Man menar här även att detta härör till 10 § i djurskyddslagen och i denna paragraf framgår att det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.At sticka en krok genom en fisk är att räkna som ett sådant ingrepp. Mot bakgrund av detta är användande av levande betesfisk ett brott både mot 10 § och 2 § i djurskyddslagen.

Djurplågeri
I brottsbalkens (1962:700) 16 kap 13 § regleras brottet djurplågeri och Jordbruksverket menar att användandet av levande betesfisk är att betrakta som djurplågeri eftersom fisken lider av att sättas på krok. Ställningstagande att fisken lider kommer från Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW). SCAW har tillsatt en arbetsgrupp som arbetat med frågan om fisk kan känna smärta och uppleva lidande och slutsatsen var att fiskar kan det. Man skriver: ”Slutsatsen är att fisk kan uppleva smärta och lidande, kan anpassa sitt beteende till andra individers beteende eller till situationer och att fiskar har minne att reagera utifrån erfarenheter av tidigare upplevelser.

Använda fisk som agn
Mot bakgrund av ovanstående skriver Jordbruksverket att: ”Fisk som används som agn ska vara avlivad på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt med en metod som ger snabb medvetslöshet eller död t.ex. genom kraftigt slag mot huvudet följt av avblodning eller förstörande av hjärnan.”

Att, som vanligt är, bryta nacken av fisken räcker inte eftersom det finns forskning som visat att kallblodiga djur, såsom fisk är, kan leva upp till en minut efter att huvudet är avhugget!

Läs mer
Jordbruksverkets yttrande om användning av fisk som levande agn
Material och rapport från seminariet om fiskar kan känna smärta och uppleva lidande


Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »
>