Länsstyrelsen i Gävleborg har fattat beslut om skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen i Gavleborgs län har beslutat att skyddsjakt på storskarv får bedrivas längs Gävleborgs läns kust under år 2013, med undantag för perioden 1 maj-20 augusti. Beslutet omfattar maximalt 2 000 skarvar. 

På Länsstyrelsens hemsida skriver man att sedan skarven etablerade sig har den ökat kraftigt i antal längs länets kust. Allmänhetens oro för skarvens påverkan på skärgården samt dess inverkan på det rörliga friluftslivet och fisket menar Länsstyrelsen utgör skäl för ett beslut om skyddsjakt. Ett maximalt antal om 2000 skarvar får fällas med stöd av detta beslut.

Skyddsjakten som är tillåten med kulvapen lägst klass tre samt hagelvapen i kalibrarna 12, 16 och 20 får bedrivas av fastighetsinnehavare/jakträttshavare samt deras jaktgäster under hela året undantaget perioden 1 maj t.o.m. 20 augusti. Jakten får bedrivas på allmänt vatten om jakträtten ej tillhör fastighet i enlighet med 12 § jaktlagen. Dessutom får jakten bedrivas på holmar, klippor och skär som inte tillhör något hemman. Jakten får dock inte bedrivas inom 300 meter från yrkesfiskeredskap.

Yrkesfiskare eller medföljande jägare kan jaga skarv hela året inom 300 meter från yrkesfiskarens redskap.

Som villkor för jakten kräver Länsstyrelsen bland annat att man ska rapportera fälld skarv inom två veckor från det att skarven fällts. Jakten får heller inte bedrivas i naturreservat eller säl- och fågelskyddsområden. Man får inte heller jaga inom 300 meter från etablerad skarvkoloni, vilket Länsstyrelsen motiverar med etiska skäl.

Läs mer i Länsstyrelsens beslut.

Läs mer
Länsstyrelsen i Gävleborg beslut om skyddsjakt på skarv år 2013.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »