Motioner kring fisket under den allmänna motionstiden – krav på fiskvägar och fiskevårdsavgift

Inför kommande riksmöte har riksdagsledamöterna föreslagit ett antal förändringar kring fisket. Motionerna rör allt från fritidsfiskets bedrivande till utkastförbud för yrkesfiskarna. Man har även motionerat om fiskevårdsavgift, säl och skarv samt fiske i statens vatten.

Fiske i statens vatten
Riksdagsledamöterna Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson, båda (s), har motionerat om att det ska bli billigare och enklare att fiska i statens vatten i fjällen. Man skriver ”Att få fiska på statens mark är dock mycket krångligt. Det gäller oavsett om man är ute och fjällvandrar eller om man vintertid åker skidor eller skoter i de svenska fjällområdena. Man måste ha fiskekort som är giltigt för ganska många sjöar för att ha tillstånd till att fiska.” Detta vill man lösa genom att turister ska kunna lösa ett fiskekort för statens samtliga vatten i fjällvärlden och det till ett, som man säger, rimligt pris.

Länk till motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fiske-i-statens-vatten_GZ02MJ232/?text=true

Fiskevårdsavgift för kräftfiske i Vättern
Otto von Arnold (kd) har motionerat om att man skall införa en fiskevårdsavgift för att få fiska kräftor i Vättern. Han skriver att en ”fiskevårdsavgift och begränsad fisketid kan bidra till ett stabilare fiske på en lägre nivå där kräftpopulationen ges långsiktiga förutsättningar för en gynnsam och uthållig utveckling. Genom avgiften frigörs dessutom ekonomiska medel som kan användas till lokal fisketillsyn, fångstrapportering och fiskevård.” Detta behov grundar han på resultaten som Alfred Sandström vid SLU (Statens lantbruksuniversitet) kommit fram till i sin forskning och som menar att nedgången av kräftor i Vättern beror ”av en expansionsmättnad där signalkräftorna under en period brett ut sig mot nya områden i sjön. Under denna koloniseringsfas gynnas kräftorna av rik tillgång på föda och gott om utrymme att växa. Efter koloniseringen utbryter konkurrens om föda och utrymme. Bestånden blir då också känsliga för olika klimat- och miljöfaktorer. Ett hårt och oreglerat fisketryck blir därmed en hög stressfaktor för populationens långsiktiga utveckling.”

Länk till motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fiskevardsavgift-for-kraftfisk_H002MJ407/?text=true

Krav på fiskvandringsvägar i reglerade vattendrag
Vänsterpartisterna Jens Holm, Torbjörn Björlund, Siv Holma, Hans Linde och Kent Persson hemställer om att man skall ställa större krav på kraftbolagen och att de därför skall åläggas att bygga fiskvägar i reglerade vattendrag. Man skriver bland annat i motionen att: ”En överväldigande majoritet av våra kraftverk bedrivs i praktiken fortfarande utifrån ålderdomliga tillstånd med just dessa bristande insikter i 1918-års vattenlag med exploatering som grund. Detta förhållande rimmar illa med principen att den som förorenar också är den som ska stå för kostnaden. Det duger inte heller om man ska leva upp till FN:s möte om biologisk mångfald i Nagoya där Sverige åtagit sig ambitiösa mål för att bedriva ett hållbart vattenbruk.”

En liknande motion har centerpartisten Emil Källström skrivit. Han skriver att man bör se över vattendomar nu när den svenska vattenkraften står inför stora investeringsbehov. I detta läge så menar Källström att vandringsvägar för fisk bör prioriteras. Han skriver: ”Detta är inte minst viktigt för att bevara och i vissa stycken återställa den biologiska mångfalden i dessa miljöer. Svensk vattenkraftsproduktion får inte ske på ett sådant sätt att fiskarter riskerar att försvinna från miljöer där de funnits i århundraden.”

Länk till motionerna:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Biologisk-mangfald_H002MJ260/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Fiskens-vandringsvagar-forbi-v_H002C432/?text=true

Ökad rådighet över vattnen för ägarna
Moderaten Finn Bengtsson motionerar om att en översyn över fiskelagen skall göras så att fiskevattenägarna får ökad rådighet över sina vatten i havs-, kust och skärgårdsområdena så att fiskevården kan förbättras. Finn Bengtsson motiverar behovet med: ”För många vattenägare längs vårt lands kuster och i skärgården ställer den nuvarande lagstiftningen till med problem med återväxten av fisk i dessa vatten. När fiskerätten fråntogs vattenägarna år 1985 till förmån för det fria handredskapsfisket uppstod en brist på ansvar som bäst kan garantera sådan fiskeåterväxt här.” Han fortsätter motivera sitt ställningstagande med: ”Visserligen är tillgången till ett fritt fiske med handredskap längs våra kuster en värdefull möjlighet för våra medborgare och besökare i vårt land. Men utan en naturlig koppling till de skyldigheter som alla gemensamma rättigheter bör medföra, så finns en uppenbar risk att ingen längre värnar ett ansvar för fiskeåterväxten även i havskust- och skärgårdsområdet.” Avslutningsvis vill Bengtsson göra Östergötlands- och Kalmar läns kuster till prövningsområde för fiskevattenägarna så att de ska kunna bilda fiskevårdsområden som ska kunna förvalta allt fiske.

Länk till motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Battre-fiskevard-och-fiskeater_H002MJ302/?text=true

Översyn av skyddsjaktsreglerna för säl och skarv
Moderaterna Annicka Engblom, Mikael Cederbratt och Anne Marie Brodén har motionerat om att det finns behov av en översyn över reglerna för skyddsjakt på säl. Detta för att återställa den ekologiska balansen för havsekosystemen. Man drar paralleller till annan viltförvaltning och skriver: ”Eftersom det är människan som påverkat bestånden av säl och skarv bär vi ansvar för att återställa balansen i det ekologiska systemet. En parallell återfinns i den kontrollerade jakten på älg, råddjur, vildsvin m.m. som syftar till att bevara en ekologisk balans. Den enda möjliga lösningen för att avhjälpa problemet med de skador som säl och skarv åstadkommer på fiskbestånden är att öka skyddsjakten.”

Även centerpartisterna Per-Ingvar Johnsson och Andes Åkesson har motionerat om en översyn av säljaktsreglerna och hemställer om att även annan jakt än skyddsjakt skall tillåtas. Man skriver bland annat: ”Förekomsten av säl uppvisar stora variationer över tiden, vanligen beroende på att när de blivit för många i ett område drabbas de av smittsamma sjukdomar och nästan alla dör. Det framstår som att det skulle vara bättre ur flera aspekter med ett jämnare och bättre kontrollerat bestånd av säl. För att detta ska kunna uppnås måste även, som jag ser det, en mer organiserad och kontrollerad säljakt än skyddsjakt tillåtas.”

Länk till motionerna:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Sal-och-skarv_H002MJ427/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Saljakt_H002MJ403/?text=true

Läs mer
Övriga motioner finner man på Riksdagens hemsida www.riksdagen.se

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »