Naturvårdsverket upphäver beslut om skyddsjakt på skarv

Typisk skarvskadad, här på gös.
Typisk skarvskadad, här på gös.

Delar av Länsstyrelsen i Stockholms beslut att tillåta prickning av skarvägg har upphävts av Naturvårdsverket efter att Stockholms Ornitologiska förening (StOF) överklagat beslutet. Beslutet grundar sig på att Naturvårdsverket menar att Länsstyrelsen inte kunnat visa på att skarven medför allvarlig skada för yrkes- och fritidsfisket. Dessutom menar man att den förlängda jakttiden kunde medföra lidande för fostren i de prickade äggen.

Länsstyrelsen i Stockholms län fattade den 16 april 2013 beslut om att medge Stockholms läns fiskarförbund (SLF) tillstpånd att bedriva skyddsjakt efter storskarv och underarten mellanskarv (skarv). Av beslutet framgår bland annat att skyddsjakt får ske genom äggprickning av skarvägg så att äggen inte kläcks. Ingreppen fick ske under perioden den 16 april till och med 15 maj 2013 och ingrepp fick göras i sammanlagt 2 200 bon i Nynäshamns, Haningen och Värmdö kommuner. Ingreppen fick ske vid maximalt två tillfällen per plats då skulle minst ett ägg per bo ska alltid lämnas oprickat. I bon med kläckta skarvungar fick inga ägg behandlas.

Beslutet om äggprickning förlängdes även av Länsstyrelsen till och med den 22 maj 2013 på ansökan från yrkesfiskarna. Detta efter att yrkesfiskarna meddelat att ytterst få skarvar hade börjat häcka så sent som den 10 maj.

Detta beslut överklagades av StOF som menade att Länsstyrelsen inte anger inte vilka skadorna är eller vad de omfattar. Detta menade man var ett minimikrav för att kunna besluta om skyddsjakt. Vidare menade man att genom att bevilja äggprickning fram till den 15 maj 2013 så skulle man medvetet komma att utsätta nästan kläckningsfärdiga eller helt kläckningsfärdiga skarvfoster för grovt onödigt lidande då dessa genomborras av nålstickande verktyg. Vidare menade StOF till skillnad från yrkesfiskarna att häckningen var betydligt längre framskriden än vad fiskarna gjorde gällande.

Den 24 mars 2014 kom så beslutet (ärende NV-03742-13 och NV-04459-13) efter överklagan från Naturvårdsverket och man upphävde i detta delar av Länsstyrelsens beslut.

Naturvårdsverket menar i likhet med StOF att det är svårt att bedöma vilka skador som skarven medför för fritids- och yrkesfisket och därmed är inte de kriterierna uppfyllda för att bevilja skyddsjakt. I sitt beslut skriver verket:

”Naturvårdsverket bedömer sammanfattningsvis att kriteriet förhindra allvarlig skada inte är uppfyllt i detta fall. Med anledning av denna bedömning saknas skäl att pröva de andra kriterierna för skyddsjakt. Naturvårdsverket upphäver därmed länsstyrelsens beslut av den 16 april 2013 i den del som avser skyddsjakt efter skarv genom äggprickning.”

Naturvårdsverket upphävde även Länsstyrelsens beslut om att förlänga jakttiden för äggprickning då man ansåg att det fanns risk för onödigt lidande hos fågelfostren då de kunde vara långt gångna. Man skriver att:

”Länsstyrelsens beslut om att förlänga jakttiden omfattar tiden från med den 15 maj 2013 till och med den 22 maj 2013. Naturvårdsverket beslutade den 17 maj 2013 att inhibera länsstyrelsens beslut om att förlänga jakttiden. Som framgår ovan [Naturvårdsverket menar att prickning av ägg inte i sig är en plågsam metod. Reds. anm.] bedömer Naturvårdsverket att äggprickning är en jaktmetod som kan användas vid skyddsjakt efter skarv. Användandet av jaktmetoden beror dock på när den får ske samt vilken art den avser. 1 detta fall anser Naturvårdsverket att skarvens äggläggning efter den 15 maj 2013 var så långt gången att det fanns risk för onödigt lidande. Naturvårdsverket upphäver därför länsstyrelsens beslut om att förlänga jakttiden.”

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »