Ny site på gång med statens fiskeregler

Nu ska det bli enklare att ha koll på vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten, säger Havs och vattenmyndigheten (HaV) i ett pressmeddelande. HaV, ger 600 000 kronor i bidrag till länsstyrelsernas gemensamma projektet ”Nationella fiskeregler” som leds av länsstyrelsen i Jönköpings län. Pengarna ska bland annat gå till att utveckla en hemsida.

Den nya hemsidan blir gemensam för landets alla länsstyrelser.  Via ett så kallat ”tittskåp” ska besökaren via kartor kunna zooma sig in och ut på kustvatten, Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland, som ingår i projektet. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.

– Projektet kommer att göra det både roligare och enklare att fiska samtidigt som fiskbestånden kan skyddas på ett bättre sätt , säger Håkan Carlstrand, utredareenheten för biologisk mångfald på HaV.

Fritidsfisket är en populär sysselsättning och viktig nyttjare av fiskbestånden. Undersökningar som Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort  visar att över en miljon svenskar fritidsfiskar varje år. Enligt en rapport från Fiskeriverket från 2009 så fiskar sju av tio barn och ungdomar i åldern 10 – 15 år.

Det stora intresset innebär att fritidsfisket behöver regleras för att skapa goda fiskbestånd och ett bra fiske nu och i framtiden. Ungefär hälften av fritidsfiskets fångster görs i havet och hälften i landets sjöar och vattendrag. Eftersom större delen av Sveriges befolkning bor nära kusterna eller någon av de fem stora sjöarna är fisket här särskilt viktigt. Det är också inom dessa områden som Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att besluta om bestämmelser för fisket..

Sedan lång tid tillbaka har det i Sverige funnits rättigheter för allmänheten att fritidsfiska utan något särskilt tillstånd utmed kusterna och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Samtidigt så har de som fiskar skyldighet att först ta reda på vilka regler som gäller. Men reglerna är ofta lokalt anpassade och de ändras efterhand vilket ställer höga krav på fritidsfiskare att hålla sig uppdaterade.

Målet med projektet ”Nationella fiskeregler” är att göra det enklare för allmänheten att följa reglerna, öka förståelsen och få fler att följa bestämmelserna..

– I dag upprätthålls mycket av fisketillsynen och informationen om reglerna genom det omfattande informationsarbete som länsstyrelserna gör, ofta med stöd av ideella organisationer. Nationella fiskeregler kommer att bli ett bra stöd för fisketillsynen, säger Stig Thörnqvist, utredare på enheten för tillsynsutveckling.

– Att vi nu kan tillhandahålla digital geografisk information och därmed möjligheter att göra översiktskartor på det här viset hjälper oss att fullgöra vårt uppdrag att reglera fisket till skydd för både fiskbestånden och fisket.

Länsstyrelsen ansvarar för drift och support av den planerade hemsidan och HaV står för uppdateringar av nya regler på fiskets område. Pengarna tas från HaV:s anslag ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. Pengarna ska även användas till att ta fram en informationsfolder om reglerna för fritidsfisket.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »