Nya regler för nätfiske på grunt vatten efter väst- och sydkusten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat ändra reglerna för nätfiske på grunt vatten från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Fiske med nät tillåts endast under en del av året. Dessutom införs regler för hur länge nät får stå ute och vilka redskap som får användas.

Grundområdena i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön är viktiga för flera fiskarter, exempelvis torsk och öring, både vad gäller lek och sökandet efter föda. De fungerar också som barnkammare för flera arter av plattfisk, horngädda och sjurygg eftersom här finns möjligheterför den unga fisken att skydda sig, exempelvis i ålgräsängar. Detta skriver Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Grunda kustområden är viktiga, även för fiskbestånden i utanför liggande vatten. Vi anser därför att det är betydelsefullt att fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt i dessa områden, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske. 

Det vanligaste fisket på grunt vatten är fiske efter havsöring vilket främst bedrivs av fritidsfiskare. Ett problem med nätfiske på grunt vatten är att det varit tillåtet under den tid öringen är fredad, vilket innebär risk att fredad öring fångas. I dag förekommer också fiske med större redskapsmängder än vad som är tillåtet då det är svårt att kontrollera bestämmelsen om att en fritidsfiskare maximalt får använda 180 meter nät. Det händer också att nät får ligga ute utan att vittjas och utan tillsyn under lång tid, menar Havs- och vattenmyndigheten.

För vissa småskaliga yrkesfiskare som fiskar efter andra arter än öring kan de nya bestämmelserna få stora konsekvenser, vilket också kom fram i remissrundan. Men i stort var de flesta remissinstanser positiva till förändringen. Några av de yrkesfiskare som är kritiska till förslaget skriver bl.a. att förslaget består av brister, oklarheter, avsaknad av konsekvensbeskrivningar, grundläggande utredningar, nätens och handredskapens problem. Lagstiftningen, regleringar, vattenägarnas rätt angående intrånget att få fiska med olika redskap begränsas helt eller delvis ca nio månader om året.

Havs- och vattenmyndigheten ser dock annorlunda på det.

-Vi bedömer att i vissa fall bör ett sådant småskaligt yrkesfiske kunna få fortgå, utan att syftet med de nya bestämmelserna riskeras. Vi inför därför en möjlighet för länsstyrelserna att medge undantag för begränsat småskaligt yrkesfiske om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Åtgärdsavdelningen.

De nya bestämmelserna omfattar fiske med nät inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Nätfiske inom dessa områden förbjuds under tiden 1 oktober till och med 30 april i Skagerrak och Kattegatt och 15 september till och med 30 april i Östersjön. Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00 och maximalt 180 meter nät får användas. I den del av Östersjön som omfattas av de nya reglerna får näten inte ha mindre maskstorlek än 130 mm. I Skagerrak och Kattegatt gäller sedan tidigare att endast 120 mm maska får användas på grundare vatten än 3 meter.

– Vi har gjort bedömningen att dessa förändringar kommer att minska problemen med bifångster av skyddsvärda arter och bevara havsöringsbestånden på berörd kuststräcka i gott skick samtidigt som tillsynen underlättas, säger Martin Rydgren.

Läs mer
Havs- och vattenmyndighetens beslut
De nya föreskrifterna
Remissförslaget
Remissammanställning

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »