Rapport från förbundsstämman 2013 – Björn Flinth ny ordförande

Närvarande delar av styrelsen som valdes vid stämman.
Närvarande delar av styrelsen som valdes vid stämman.

Förbundet stämma hölls i år i gammelgården i Borlänge. Till ny förbundsordförande utsågs Björn Flinth som är ordföranden för Väsmans fvof i Ludvika.
– Jag tackar för förtroende och hoppas jag kan fylla alla förväntningar, sade Björn, som även deklarerade att rekrytering av nya medlemmar skulle bli en prioriterad fråga under det kommande året.
Vid stämman deltog även intressen från skogsbruket och tiden före lunch ägnades åt att Skogsstyrelsen, Mellanskog och StoraEnso berättade om hur man arbetade för att minska skador på fisk och vatten vid skogsbruk nära sjöar och vattendrag. 

 

Göran Tägtström, ordförande för Borlänge centrala fvof.
Göran Tägtström, ordförande för Borlänge centrala fvof.

Borlänge centrala fvof
Ordföranden för Borlänge Centrala fvof, Göran Tägström, inledde stämman med att berätta om Borlänge centrala fiskevårdsområde och dess verksamhet. Man arbetade hårt med kräftfisket i Dalälven, men man arbetade även med att tillgängliggöra fiske för alla. 

– Vi har nu börjat arbeta med att tillgängliggöra Båstadsjön, som är en av våra put-n-takesjöar, för rörelsehindrade. Likaså vill vi med utplantering av gräskarp hindra igenväxning av Tjärnasjön som är en tätortsnära tjärn som är en viktig del av rekreationen i området. 

 

Skogsbruk och vatten
Johan Baudou från Skogsstyrelsen berättade om de problem som skogsbruket kan medföra för fiskevården och hur man med försiktighetsåtgärder kunde använda tunga maskiner även relativt nära vattnen utan att skada dessa.  

– Kantzonerna ska utgå från utströmningsområden, vilket är ett område där grundvatten går upp i, eller väldigt nära, markytan. Kör man i dessa områden riskerar vattenströmningen att skadas och man får en direkt utsrömning i form av ett dike rakt ut i vattendragen. 

Även biotoper kan kräva skydd. 

– Hänsynskrävande biotoper ska lämnas utan skogsbruk, berättade Baudou. Det kan t ex handla om översvämningsområden med mera. Men det handlar inte om hur mycket som helst, men man föreslår i den nu i en remiss från Skogsstyrelsen att en trädlängd ska sparas samt allt löv inom tio meter från vattendragen likaså. I denna tiometerszon bör all växtlighet sparas. Ingen körning ska heller göras i denna zon. 

Han berättade även att skuggningen är viktig för livet i vattnen och den hindrar bl a igenväxning av vattnen, men att t ex skogsbilvägar som byggs över vatten kan bli problem för insekter. 

– Vatteninsekter som nattsländor flyger alltid uppströms när de lägger sina ägg och för dem kan vägbankar med vägtrummor utgöra hinder. Detta eftersom nattsländorna inte förstår att vattendraget fortsätter på andra sidan trumman, och detta är ett av de problem som Skogsstyrelsen arbetar med. 

Även Sven-Erik Johansson från Mellanskog och Mats Eriksson från StoraEnso var närvarande vid stämman och pratade om hur de som verksamhetsutövare såg på frågan om avverkning kring vatten och vattendrag. 

– Vi har en del värderingar när vi bedriver verksamhet. Vi har en ambition att ha ett uthålligt skogsbruk med höga miljöambitioner. Skogsbruket ska vara långsiktigt och ej i konflikt. 

Ett av de stora problemen som StoraEnso ser är grumling av och körskador i vattendrag. 

– Körning i skogsmark måste planeras innan åtgärd och man ska inte köra i vattendrag, sjöar och kallkällor. Man ska alltså köra så långt från vatten som möjligt och förstärka marken där man måste köra nära vattnen. 

Han ser även att företaget kan samarbeta med fiskevårdsområdesföreningarna för att värna vattnen och fisken. 

– Fiskevårdsområdesföreningarna bör kunna skaffa sig en kontaktperson inom StoraEnso som man skulle kunna ha möte med en gång om året för att diskutera de planerade avverkningarna, sade Mats Eriksson. 

Stämmoförhandlingarna
Vid själva stämmoförhandlingarna, som leddes av avgående ordföranden Lars Lerheim, valdes ordföranden för Väsmans fvof till ny förbundsordförande. Han tackade för förtroende och menade att en av de viktigaste frågorna inför det kommande året var att arbeta med medlemsrekryteringen. 

– Förbundet har mycket att erbjuda, men vi kan inte vara nöjda än, menade Björn. 

Även en ny sekreterare blev invald i styrelsen i form av journalisten Dan Törnström. Övriga nyval till styrelsen var Joen Finn som är enskild fiskerättsägare i Smedjebacken. De tidigare ordinarie ledamöterna Göran Olausson och Lennart Finn valdes till suppleanter tillsammans med den nygamla ledamoten Rune Daniels. 

Vid stämman beslöts även att sänka medlemsavgiften för stödjande medlemmar från 200 till 50 kronor. 

– Med en lägre medlemsavgift kan vi föryngra medlemsbasen, berättade Benny Bohlin som tillskyndade förslaget. Många yngre är studenter på gymnasium och högskola och har inte så gott ställt. Att du sänka denna medlemsavgift gör att de får större möjligheter att bli stödmedlemmar.

I övrigt lämnades förbundets medlemsavgifter oförändrade.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »