Rapport från stämman 2015 – fond för barn och unga samt nya styrelseledamöter

Anders Bruks föreläser om Oreälven.
Anders Bruks föreläste om Oreälven vi årets stämma.

Vid förbundets årsstämma lördagen den 25 april avsattes 50.000 kronor i en fond för ungdomsverksamhet i fiskevårdsområdesföreningarna.
– När jag var grabb var det en högtid när nya ”Napp och Nytt” kom. Idag är det svårt att få ungdomarna att engagera sig i och kring fisket, så vi måste dra vårt strå till stacken för en föryngring, sade förbundets ordförande Bengt Benjaminsson.

De fonderade medlen ska kunna sökas av fiskevårdsområdesföreningar eller andra medlemmar som gör något för att locka barn och ungdomar till fisket.

– Givetvis kommer inte alla pengar att betalas ut till ett projekt, utan det handlar om ett mindre bidrag till några som gör något bra för barn och ungdomar, berättar Bengt Benjaminsson.

Pengarna kan nu sökas hos förbundsstyrelsen som beslutar om sökandens projekt faller inom ramarna för syftet med fonden.

Förutom fonderingen av medel för barn och ungdomar så valdes nya styrelseledamöter in i förbundet. Till nya ordinarie ledamöter valdes Ulf Ljusteräng från Säters fvof och Martin Clarstedt från Rättviks kommun. Till suppleant valdes Mikael Lundström som är fiskevårdssakkunnig.

I samband med stämman var de olika parterna kring Stackmoradammen inbjudna att föreläsa om sina respektive ståndpunkter och hur man hade resonerat i denna stridsfråga. Ett sent återbud gjorde att enbart Anders Bruks, fiskevårdskonsult och företrädare för naturvårdsintresset som ville riva ut dammen, höll föredrag. Bruks berätta historiken kring dammen och om de unika naturvärden som han menade gjorde att utrivningen var det största fiskevårdsprojektet i Dalarna någonsin.

– Oreälven är unik på så sätt att den rinner över norrlandsgradienten i nord-sydlig riktning, vilket medför att älven är väldigt artrik, menade Anders Bruks.

Han berättade vidare om fisket i älven.

– Det kommer att bli ett fantastiskt harrfiske nu när dammen är utriven och flera kilometer strömsträcka är återvunnen.

Att strömsträckorna är viktiga för fiskens reproduktion visade Bruks flera bilder på och förklarade att det inte enbart räcker med fiskvägar för att rädda öring och harr. Även de överdämda vattenområdena är viktiga att frigöra eftersom det är där fisken leker och har sina uppväxtmiljöer.

Stämman avslutades med lunch på Hockeyborg i Furudal.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »