Regeringen ändrar inte regler för provfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg skrev den 7 juli till regeringen och begärde ändring i djurskyddslagen så att möjligheterna för fiskevårdsområdesföreningar och andra att bedriva provfiske skulle förenklas och inte göra funktionärer i föreningarna och andra som bedriver provfiske till presumtiva brottslingar i lagens mening. Regeringen inkom till förbundet den 14 november med svar i frågan: Man kommer inte ändra i djurskyddslagen. 

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg uppmärksammade i somras regeringen på det faktum att dagens regler för provfiske ställer orimligt höga krav på fiskevårdsområdesföreningarna för att de genom provfiske ska kunna förvalta sina fiskevatten. Till exempel så krävs det att fiskevårdsområdesföreningarna har tillstånd för verksamheten både från Djurförsöksetiska nämnden och från Jordbruksverket eftersom provfiske räknas som djurförsök. Tillståndet från Djurförsöksetiska nämnden ger föreningen tillstånd att bedriva provfisket och kostar 6 000 kronor att söka. Man ska för att få detta tillstånd ha personer utbildade i försöksdjurskunskap som ansvarar för försöket. Tillståndet från Jordbruksverket innebär att den som vill provfiska ska ha tillstånd att använda försöksdjur, vilket fisken som fångas, räknas som. För att få detta tillstånd måste det finnas en ansvarig veterinär som kan försöksdjursfrågor.

Förbundet ville ändra på detta så att normalt provfiske såsom elprovfiske där man bara mäter och väger fisken och nätprovfiske m fl typer av provfiske inte skulle kräva tillstånd enligt djurskyddslagen. Med denna begäran skrev förbundet till regeringen som nu har svarat.

I sitt svar skriver Landsbygdsdepartementet att ”regeringen har den 12 november 2013 överlämnat en proposition till riksdagen med förslag och bedömningar rörande djurskyddslagen. När det gäller definitionen av djurförsök gör regeringen bedömningen att den gällande svenska definitionen av djurförsök bör bibehållas”. Regeringen kommer således inte i nuläget att göra några ändringar som förenklar provfiske som förvaltningsmetod av fisk.

Regeringen hänvisar dock till sin tidigare lagda proposition 2011/12:138 där men menar att man ser behov av att se över frågan om förvaltningsåtgärder av vilda djur i förhållande till bestämmelserna om användning av försöksdjur.

När en sådan översyn kan bli aktuell skriver man dock inte.

Läs mer
Regeringens svar på förbundets hemställan
Förbundets skrivelse med hemställan om ändring i djurskyddslagen

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »