Riksdagen vill ha allmän jakt på skarv

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har länge arbetat för ökade jaktmöjligheter på Skarv och nu önskar Riskdagens Miljö- och jordbruksutskott samma sak. Dock har EU:s regler satt stopp för allmän jakt på skarv. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Detta då skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig.

Utskottet konstaterar att Sverige har haft en mycket kraftig ökning av skarv under de senaste åren. Ökning har medfört att fågelarten numera häckar i stora delar av vårt land. Skälen till den snabba ökningen är flera. En orsak är övergödning som har lett till mer tillgänglig föda i Östersjön.

Skarven har en stor negativ inverkan på naturen och är även en betydande konkurrent till yrkesfisket, menar utskottet. Exempel på detta finns på många ställen utefter landets kust. Hela öar har blivit förstörda av skarvens spillning och häckning. Mark med högt naturvärde som i många fall avsatts som naturvårdsområde har blivit förstörd.

Allmän jakt på skarv är inte tillåten enligt ett EU-direktiv om bevarande av vilda fåglar. Men det finns en viss möjlighet till undantag från reglerna, och länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt på skarv, till exempel för att förhindra allvarlig skada.

Utskottet anser att Sverige bör verka för att allmän jakt på skarv införs inom ramen för en översyn av EU:s fågeldirektiv. Utskottet vill att riksdagen gör ett sådant tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en S- och en C-motion från allmänna motionstiden 2011.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig gemensamt. Partierna konstaterar att EU:s regler ger möjlighet till skyddsjakt på bland annat skarv. Samtidigt pågår arbete när det gäller frågan om skarv både i Sverige och inom EU. Mot bakgrund av detta är partierna inte beredda att föreslå att allmän jakt på skarv i Sverige införs.

Planerad dag för debatt och beslut
Onsdagen den 25 april. Debatten sänds via webb-tv.

Läs mer
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU14 Naturvård och biologisk mångfald
Motion 2011/12:MJ257 Jakt på skarv av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion 2011/12:MJ301 Jakt på fågeln skarv av Anders Åkesson (C)

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »