Samarbetar för att värna värdefulla vatten

Sveaskog och Länsstyrelsen i Jönköpings län inleder nu ett samarbete för att stärka  värdefulla vattnendragssträckor i Nissans avrinningsområde. Detta arbete drivs inom ramarna för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och syftar till att bland annat värna hotade arter såsom flodpärlmusslan. Detta skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I Jönköpings län finns det nästan 500 mil vattendrag, av dessa har nära en femtedel pekats ut som nationellt värdefulla vatten. Dessa vattendrag har höga naturvärden och hyser ofta ovanliga och skyddsvärda arter såsom flodpärlmussla. Det är av stor vikt att bevara de värdefulla vattendragen och därmed även bevara och säkerställa den biologiska mångfalden. För att detta ska kunna ske krävs kunskap, engagemang, vilja och samarbete mellan olika aktörer för att därmed nå funktionell hänsyn till värdena vid våra värdefulla vatten.

Sveaskog och Länsstyrelsen i Jönköpings län har för avsikt att inleda ett samarbete för att bevara Jönköpings läns mest värdefulla vattendrag på Sveaskogs marker. Målet med samarbetet är att få till välfungerande ekologiska kantzoner, en ökad biologisk mångfald inom ramen för ett uthålligt skogsbruk.

För att värna och rädda vatten är insatser i närmiljön runt vattnet viktiga. De ekologiska kantzonerna ska se till det skapas korridorer i landskapet som gynnar växt- och djurliv i natur och vattendrag.

Samarbetet avser att gå i linje med Dialog för miljöhänsyn, ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och skogssektorn som bland annat ska resultera i en samsyn när det gäller miljöhänsyn.

Under augusti månad kommer Länsstyrelsen och Sveaskog att träffas vid Nissan för att besluta om ytterligare konkreta insatser för att värna detta värdefulla vattensystem.

Läs mer
Länsstyrelsernas informatinsbroschyr om kantzoner

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »