Skatteverket begärde att fiskevårdsområde skulle deklarera

Skatteverket krävde att fiskevårdsområde skulle deklarera.
Skatteverket krävde att fiskevårdsområde skulle deklarera.

När Transjön-Svansjöns fvof skulle byta bank begärde den nya banken att man skulle ha ett riktigt organisationsnummer. Denna förändring fick till följd att Skatteverket begärde att fiskevårdsområdesföreningen skulle deklarerar, något som man aldrig hade gjort innan och som man ansåg att man inte skulle behöva.

Ordföranden i Transjön-Svansjöns fvof, Knut Larsson, blev något förbryllad då Skatteverket begärde att de skulle deklarera, varvid han genast begärde att föreningen skulle befrias från denna skyldighet.

– Det är många som är äldre och ovana att hantera papper, säger Knut Larsson. Skulle vi bli tvungna att deklarera så skulle det bli svårt att få någon att ställa upp som ordförande eller sekreterare i föreningen och därför bestämde vi oss för att begära dispansen, fortsätter han.

Fiskevårdsområdesföreningen fick därefter beslut från Skatteverket att någon sådan dispens ej går att få eftersom fiskevårdsområdet ej är någon allmännyttig förening och med detta stod föreningen villrådig.

Men frågan är om fiskevårdsområdesföreningar över huvud taget skall beskattas och lämna in en egen självdeklaration. Maria Åsberg på Skatteverket hänvisar till att det de har prövat inte är ett överklagande av själva beslutet att avkräva fiskevårdsområdesföreningen en deklaration, utan att myndigheten helt enkelt har prövat om fiskevårdsområdesföreningen skall beviljas dispens från att lämna deklaration.

– Dispensen är begärd med hänvisning till att de redan skulle vara skyldiga att lämna deklaration, förklarar Maria Ågren, inte att de ifrågasätter själva skyldigheten att lämna inkomstdeklaration.

Med detta begär Maria Ågren att få titta vidare på ärendet och ber att myndigheten ska få återkomma i frågan. Lena Hellerstål från Skatteverket ringer upp och förklarar att Knut Larssons problem snart borde vara lösta.

– Det är så att när ett fiskevårdsområde begär ett organisationsnummer från oss så blir de upplagda för deklaration. Men det räcker med att de själva visar på att de skall medlemstaxeras så tar vi bort dem så de slipper detta, berättar Lena.

Knut Larsson berättar att han efter vårt senaste samtal blivit uppringd av Skatteverket som ordnat upp hans problem.

– Det var min fru som svarade, eftersom jag var borta, men de förklarae att jag kunde lämna in deklarationsblanketten blank och förklarar varför, berättar Knut, som fortsätter berätta att han läst på och sett att fiskevårdsområdesföreningar inte är deklarationsskyldiga utan att det medlemmarna i föreningen som skall skatta för eventuellt uppkommen vinst i föreningen och hantera eventuell moms i sina deklarationer.

Fiskevårdsområdesföreningar (och även viltvårdsområdesföreningar) utgör så kallade rättssamfälligheter vilka enligt inkomstskattelagen (1999:1229) 6 kap 6 § 2 st inte själva är skattskyldiga. För denna typ av juridiska personer vilka bildats för att förvalta en samfällighet som ej utgör en särskild taxeringsenhet så ska kostnadsposterna fördelas i stället på delägarna i samfälligheten med belopp som för varje delägare motsvarar hans andel. Dock är medlemmen enligt inkomstskattelagens 15 kap 10 § enbart skattskyldig för den del av föreningens intäkter som överstiger de utgifter som omedelbart ska dras av med 600 kronor.

Mer info
Mer information om fiskevårdsområden och skatter kommer att tas upp vid förbundets stämma den 28 april.

Läs mer
Skatteregler för samfälligheter
Skattskyldighet i övriga ideella föreningar

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »