Förbundet har svarat på Fiskeriverkets remiss om fredningsområden för sik

Förbundet har i sitt svar på Fiskeriverkets remiss om fredningsområden för sik hävdat två huvudståndpunkter. Detta då krävs det ytterligare omfattande åtgärder för att lyckas stärka sikbestånden längs med kusten. För det första menar förbundet att en allmän jakt på säl och skarv måste införas inom fredningsområdet och att en utökad skyddsjakt inom kärnområdet måste till. För det andra så måste trålningens effekter på sikbestånden utredas innan man inför fredningsområden för sik innan fredningsområdet upprättas.

Bakgrunden till förbundets ställningstaganden är att Fiskeriverket själva, i remissen som föreslår fredningsområde för sik i Södra Bottenhavet, fastslår att predation av säl och skarv inte är obetydliga i sammanhanget. Yrkesfiskets fångster av sik är årligen ca 50 ton, fritidsfiskets och sportfiskets landningar uppskattas till 180-190 ton. Detta ska jämföras med sälen som beräkas ta mellan 180 och 750 ton sik årligen! Skarvens fångster uppskattas till1 3 ton per år. Detta sammantaget med att varken gråsälen eller skarven är rödlistade menar förbundet utgör en god grund för att införa en allmän jakttid på dessa arter inom fredningsområdet. Jakttiden skall pågå åtminstone under den tid som siken leker i havet. Inom det kärnområde som föreslås kring Storjungfrun menar förbundet att man bör ha en mer omfattande jakttid, gärna i form av skyddsjakt under hela den tid på året som ej omfattas av sälens eller skarvens yngelperiod.

Man måste även, menar förbundet, utröna trålfiskets påverkan på sikbestånden och då främst industrifisket där det är möjligt att stora mörkertal för fångster av småsik eventuellt kan förekomma. Därför måste detta fiske kartläggas mer noggrannt och vid behov regleras till fromma för fiskbestånden i Östersjön i allmänhet men för sik och lax i synnerhet.

Innan en allmän jakt på säl och skarv införs och en vidare kartläggning av trålfisket och restriktioner på detsamma genomförts anser förbundet att ytterligare restriktioner för fiskerättsägare/fiskevårdsområdesföreningar och på fritidsfiskare och kustnära yrkesfiskare inte bör göras.  Det riskerar enbart att medföra skada för dessa kategorier utan att någon nytta uppstår.

Läs förbundets yttrande här..>

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »