Miljökvalitetsnormerna för vatten ska användas vid prövning av vattenkraftsutbyggnad

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt upphävde den 24 januari miljödomstolens dom om tillstånd för anläggande av ett vattenkraftverk och man avvisade vidare ansökan med motivering att det i miljökonsekvensbeskrivningen inte var tillräcklig för att avgöra hur miljökvalitetsnormerna skulle påverkas av verksamheten.

Elpatron AB sökte år 2010 tillstånd att anlägga ett vattenkraftverk i Ladvattensån i Kramfors kommun. I Miljödomstolen beviljades tillstånd till detta varvid Kammarkollegiet och Älvräddarnas samorganisation överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen. Förutom de klagande parterna så har Länsstyrelsen i Västernorrland, Naturvårdsverket och Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten yttrat sig i ärendet. Både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har pekat på att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller de krav man kan ställa på den vad gäller miljökvalitetsnormerna. Mot bakgrund av detta menar framförallt Naturvårdsverket att ansökan bör avvisas.

Mark- och miljödomstolen har i sin dom ställt två frågor. Den första frågan man ställer sig är ”vilken betydelse de beslutade miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten har vid tillståndsprövningen”. Det svar man kommer fram till på denna fråga är att ”bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för vatten innebär att tillståndsmyndigheten ska pröva – med tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken – om verksamheten kommer att medföra att miljökvalitetsnormen god ekologisk status inte kan uppnås för Laduvattensån 2021 och om verksamheten kan medföra en försämring, som inte är tillfällig, av åns ekologiska status”.

Den andra frågan, som följer av svaret på den första, man ställer sig är om Elpatron AB:s ansökan innehåller de underlag som behövs för att bedöma tillåtligheten i verksamheten. Här kommer man fram till att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig i så väsentligt avseende att den inte kan läggas till grund för prövningen av tillåtligheten och nödvändiga skyddsåtgärder. Då miljökonsekvensbeskrivningen inte kunde godkännas förelåg det hinder för prövning av ansökan, varför Mark- och miljödomstolen fann att upphäva miljödomstolens dom och att avvisa ansökan.

Det domen visar är att miljökvalitetsnormerna som länsstyrelserna både har arbetat med och just nu arbetar med blir viktiga grundpelare för vattenverksamheter. EU har satt upp datum för när de olika vattenförekomsterna skall ha uppnåt ”God ekologisk status” och mot detta har myndigheter att pröva tillståndsgivningar.

Läs mer
Domen i pdf-format: MOD_M568-11

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »