Den främmande marmorkräftan hittad i Stockholms län

Yngel av marmorkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA
Yngel av marmorkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

För några veckor sedan hittades tre så kallade marmorkräftor i Märstaån i Sigtuna kommun, norr om Stockholm, skriver Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Arten har tidigare inte funnits i svenska vatten.

– Det är oroväckande med tanke på att den kan bära på smittsamma sjukdomar, som kräftpest, och andra sjukdomar som vi inte har i våra vatten. Det är ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftdjursarter och den biologiska mångfalden, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fyndet av de grönskimrande kräftorna gjordes i Märstaån i åns flöde söder om Vallstarondellen. Efter analys av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, stod det klart att det rörde sig om arten marmorkräfta (Procambarus fallax virginalis) som reproducerar sig genom parthenogenes, också kallat jungfrufödsel. Det innebär att den inte behöver befruktas för att kunna föröka sig, det räcker med en individ för att få till ett helt bestånd.

Marmorkräftan bedöms som invasiv, den kan konkurrera ut inhemska arter, och den förökar sig väldigt snabbt samt  har hög överlevnad.

– Främmande växter, djur och mikroorganismer kan utgöra ett hot mot den inhemska floran och faunan på många sätt. Den biologiska mångfalden har betydelse för de livsviktiga ekosystemen och de näringskedjor som utvecklats av alla de arter som har samexisterat under en lång tid, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning och datainsamling på HaV.

– Kommer nya arter in i ekosystemen eller om sjukdomar sprids, kan flera arter som håller ihop näringskedjor minska, och om de försvinner kan hela ekosystem kollapsa av obalans. När artrikedomen blir mindre blir ekosystemen också känsligare för störningar.

Internationellt sett är marmorkräftan ett populärt husdjur och har spridits genom akvarie- och djurhandeln. I Sverige är det i dag olagligt både attnföra in den till landet och hålla den levande.

– Det är förbjudet att överhuvudtaget föra in levande sötvattenskräftor till Sverige. Det är också förbjudet att förvara och transportera sådana, vilket tyder på att de här djuren förts in i landet och hanterats olagligt, säger Erland Lettevall.

– Förbudet för förvaring av levande sötvattenskräftor gäller inte flod- eller signalkräftor som fångats eller odlats i Sverige. Om man vill flytta flod- eller signalkräftor i Sverige måste man alltid ha särskilt tillstånd, eftersom risken är så stor att man sprider kräftpest.

Marmorkräftan är ett tropiskt kräftdjur som har sitt ursprung i Florida och Georgia, USA. Med människans hjälp har den spritt sig till bland annat Tyskland, Österrike, Nederländerna, England och Italien. 

– Den klarar att överleva på betydligt kallare breddgrader, som här i Skandinavien. Den är också väldigt bra på att gräva ner sig i botten vilket gör att den kan skydda sig mot kylan. Faktum är att den förökar sig snabbt vid ogynnsamma förutsättningar och därför kan den vara svår att utrota om den får fäste i våra vatten, säger Erland Lettevall.

Området där marmorkräftan hittades, Märstaån och dess biflöden, är grunda och kommunen har nyligen utvecklat området med flera dammar för rening och biologisk mångfald. Vattnet kan komma upp i temperaturer som väl lämpade för den nya arten. Via Märstaån kan marmorkräftan sprida sig vidare till Mälaren och stora delar av Stockholms vattendrag.

Från flera myndigheter oroas man nu över fynden i Märstaån och befarar en liknande situation som när signalkräftan planterades i Sverige i slutet på 1960-talet och nästan helt utrotade den inhemska flodkräftan.

– När det gäller sjukdomar så vet vi väldigt lite om vad akvariedjur kan bära med sig. Tanken är ju att dessa djur ska gå isolerat i akvarier och sedan destrueras via kommunens reningsverk eller sopförbränning. Vi ser mycket allvarligt på att sätta ut akvariedjur till naturvatten. Det innebär en mycket stor risk för både våra svenska arter och svenskt vattenbruk, säger Anders Hellström, chef för fisksektionen på SVA.

– Det är viktigt att sätta in snabba åtgärder så att marmorkräftan inte får fäste i svenska vatten. Därför har vi från HaV nu haft samverkansmöten med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sigtuna kommun och länsstyrelsen, säger Erland Lettevall.

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, kommer nu att undersöka de kräftor som kommit in och ta prover för bakteriologisk, virologisk och parasitologisk undersökning. Undersökningarna kommer att utföras i samråd med HaV och Jordbruksverket.

– I första hand kommer vi att leta kända infektiösa sjukdomar som går på kräftdjur, men vi kommer också att leta förutsättningslöst för att hitta vad de bär med sig. Vi räknar också med att vara involverade i de fortsatta diskussionerna om hur vi ska gå vidare med detta – om de till exempel ska utrotas, säger Anders Hellström.

En viktig del i arbetet med att försöka stoppa den invasiva arten är att ringa in var de finns och hur många de är.  Alla misstänkta fynd av marmorkräfta ska rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Här är allmänhetens hjälp ovärderlig. Vi uppmanar alla att ta kontakt med jourhavande hos oss på telefonnummer 018-674471 för att få mer information om hur man ska göra med djuren, säger Anders Hellström.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »