Öringar formar sin personlighet tidigt

 

Forskare vid Göteborgs universitet och University of New South Wales har visat att öringar formar sin egen personlighet tidigt i livet. Resultaten som publicerats i ”Ecology letters” visar att öringarnas beteende är format redan innan de är ett år gamla.

Forskarna har undersökt öringar i en svensk å som mynnar ut på västkusten och bland dessa öringar är deras beteendemönster utvecklade innan fiskarna är ett år gamla.

– Personlighet kan formas snabbt i naturen som en kombinerad effekt av beteendeutveckling under uppväxten och naturligt urval där individer med vissa beteendeanlag gynnas, säger Jörgen Johnsson, professor på Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Öringungarna fångades första gången i augusti och forskarna undersökte då aktivitet, nyfikenhet och aggressivitet hos de tre månader gamla fiskarna. Öringarna återutsattes därefter i naturen, för att åter igen fångas i oktober, varpå samma beteenden mättes ånyo.

Den återfångade öringen visade upp en mer likriktad personlighet jämfört med beteendet i augusti som var mer splittrat.

Resultaten visar även, tvärt emot den vanliga uppfattningen, att öringar som var mer aktiva lättare kunde återfångas än de som var mindre aktiva.

– Det tyder på att mer aktiva individer hade högre överlevnad i naturen, vilket går stick i stäv med den populära teorin ”live fast-die young” som förutsäger att en aktiv livsstil ökar dödligheten, säger Jörgen Johnsson.

Forskningen kan få betydelse för avelsarbetet på fiskodlingar. Hur man väljer ut och föder upp fisk kan komma att förändras eftersom olika personligheter är olika framgångsrika i olika miljöer, och därmed olika lämpade för de olika vatten som de sätts ut i.

Senare års forskning har visat att många djurarter har ”personlighet”. Detta då de utvecklar skillnader i beteende där endel individer blir försiktiga och stillsamma medan andra blir mer framfusiga och djärva. Dock är de evolutionära principerna bakom personlighetsutveckling hos vilda djur ännu ej kartlagda.

Läs mer
Länk till abstract och den vetenskaplig artikeln: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12011/abstract

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »