Öringar formar sin personlighet tidigt

 

Forskare vid Göteborgs universitet och University of New South Wales har visat att öringar formar sin egen personlighet tidigt i livet. Resultaten som publicerats i ”Ecology letters” visar att öringarnas beteende är format redan innan de är ett år gamla.

Forskarna har undersökt öringar i en svensk å som mynnar ut på västkusten och bland dessa öringar är deras beteendemönster utvecklade innan fiskarna är ett år gamla.

– Personlighet kan formas snabbt i naturen som en kombinerad effekt av beteendeutveckling under uppväxten och naturligt urval där individer med vissa beteendeanlag gynnas, säger Jörgen Johnsson, professor på Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Öringungarna fångades första gången i augusti och forskarna undersökte då aktivitet, nyfikenhet och aggressivitet hos de tre månader gamla fiskarna. Öringarna återutsattes därefter i naturen, för att åter igen fångas i oktober, varpå samma beteenden mättes ånyo.

Den återfångade öringen visade upp en mer likriktad personlighet jämfört med beteendet i augusti som var mer splittrat.

Resultaten visar även, tvärt emot den vanliga uppfattningen, att öringar som var mer aktiva lättare kunde återfångas än de som var mindre aktiva.

– Det tyder på att mer aktiva individer hade högre överlevnad i naturen, vilket går stick i stäv med den populära teorin ”live fast-die young” som förutsäger att en aktiv livsstil ökar dödligheten, säger Jörgen Johnsson.

Forskningen kan få betydelse för avelsarbetet på fiskodlingar. Hur man väljer ut och föder upp fisk kan komma att förändras eftersom olika personligheter är olika framgångsrika i olika miljöer, och därmed olika lämpade för de olika vatten som de sätts ut i.

Senare års forskning har visat att många djurarter har ”personlighet”. Detta då de utvecklar skillnader i beteende där endel individer blir försiktiga och stillsamma medan andra blir mer framfusiga och djärva. Dock är de evolutionära principerna bakom personlighetsutveckling hos vilda djur ännu ej kartlagda.

Läs mer
Länk till abstract och den vetenskaplig artikeln: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.12011/abstract

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »