Länsfiskedirektören i Skåne ryter till om risken med främmande fiskar

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne. Foto: Privat.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne. Foto: Privat.

Länsfiskedirektören i Skåne, Johan Wagnström, ryter till i ett brev ställt till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket där han är orolig över den ohejdade handeln på Internet med fiskar för  utplantering i trädgårdsdammar och även i akvarium som skulle kunna medföra problem i naturvatten.
– Det måste bli ett stopp på den fria importen av allehanda akvariefiskar om vi ska kunna stoppa dessa potentiella katastrofer!!, skriver han i brevet. 

Johan Wagnström är framförallt oroligt för att det på bland annat en populära annonssiten på Internet finns ormhuvudfiskar till salu.

– Denna fisk har orsakat ekologiska katastrofer på flera kontinenter, skriver han.

Ormhuvudfisken, som ursprungligen hör hemma i Kina och kan flytta sig över land vid torrperioder för att hitta vatten. Detta gör att den, om den sätts ut i en trädgårdsdamm eller liknande, kan åla sig därifrån och på så sätt hitta naturvatten. I Nordamerika har den ställt med stor oreda då den är en oerhört skicklig rovfisk som riskerar att utrota redan hotade arter. Den klarar även av flera olika habitat och temperaturer mellan 0 och 30 grader, så den skulle kanske kunna överleva i Sverige.

– Tänk vad nära vi är att få ut denna fisk i våra naturvatten genom en enda okunnig människas beteende. Det är troligen inte tillräckligt milt klimat för denna att överleva, men vågar vi chansa på det?, skriver han vidare i brevet.

Han hänvisar även i brevet till att flera andra fiskarter är till salu på Internet och att även dessa skulle kunna medföra problem då risken är stor att de bär på sjukdomar.
För att fisk ska få planteras ut i Sverige så krävs det att de är veterinärbesiktigade och godkända av Jordbruksverket. Detta för att man ska kunna hindra spridning av sjukdomar. Motsvarande kontroll finns inte på akvarie- och dammfisk som inte är tänkta att komma i kontakt med naturvatten.

Med brevet till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket önskar Johan Wagnström vägledning från de centrala myndigheterna hur man ska hantera frågan med fiskar som säljs och som har potential att endera etablera bestånd i Sverige eller sprida sjukdomar till våra inhemska fiskar.

I dagsläget är Sverige fritt från många fisksjukdomar som finns på andra håll i både Europa och resten av världen. Därför är det viktigt att fisk som planteras ut enbart tas från godkända, hälsokontrollerade, fiskodlingar.

Fakta
För att plantera ut fisk och kräftor i Sverige krävs det tillstånd från Länsstyrelsen och från berörda fiskerättsägare/berört fiskevårdsområde. Fisken och kräftorna skall vara fri från smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar. Provtagningen för att säkerställa detta finns fastställt i ett särskilt kontrollprogram.

Läs mer
Information om ormhuvudfisk
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om utplantering av fisk

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »