EU-parlamentet vill lösa problemen med säl och skarv

Onsdagen den 12 september antog EU-parlamentet ett resolutionsförslag som innebar att man uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder för att minska problemen med säl och skarv.

I den resolution som Europaparlamentet antog den 12 september, och som är en del av ett lagpaket i reformeringen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, står att läsa att de ”snabbt växande havsfågel- och sälpopulationerna sätter ytterligare press på de uttömda fiskeresurserna i vissa regioner av EU”. Man skriver vidare i resolutionen att: ”Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta åtgärder för att minska de negativa effekter på fiskbestånd som orsakas av sälar och vissa havsfåglar, särskilt när dessa är invasiva arter i en viss region.”

Frågan är här om det är mellanskarven (kinesisk skarv, Phalacrocorax carbo sinensis) som avses med ”vissa havsfåglar” och ”invasiva arter”? Den finländske EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP) specialmedarbetare Mats Löfström säger till Vasabladet den 14 september att det är uppenbart att det är skarv som avses. Detta då skarven ständigt nämns vid namn i EU:s fiskeriutskott, varifrån resolutionsförslaget kommer. Euparlamentarikern Nils Torvalds bedömer, enligt Vasabladet, att EU-kommissionen kommer att gå på samma linje som parlamentet.

Frågan är vidare hur man från svensk sida kommer att tolka detta då man inte betraktar mellanskarven som en invasiv art, utan som en del av den ursprungliga svenska faunan?

Läs mer
Resolutionsförslaget

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »