Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga … Läs mer

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset till fiske och vatten.

Läs mer

Förbundet har yttrat sig över vaccineringsförslag

Jordbruksverket har skickat ut ett förslag till ändringar i sina föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) föreslagit att en kortare utbildning ska ge rätt att vaccinera fisk i odlingar. Förbundet har yttrat sig negativt över detta och menar att det finns risk för att vilda fiskbestånd drabbas om detta inte sköts av oberoende personal.

Läs mer

Förbundet har yttrat sig över miljömålsutredningen

Förbundet har yttrat sig över miljömålsberedningens betänkande om en hållbar användning av mark och vatten och man ställer sig försiktigt positiva men anser att det finns en hel del mer att önska sig av utredningen. Bland annat kritiserar förbundet utredningen för att vara dåligt underbyggd. 

Läs mer

Förbundet har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningen

Förbundet har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt”. Även om förbundet över lag ser positivt på att man gör en översyn av lagstiftningen så är man kritisk till stora delar av utredningen.

Läs mer

Förbundet begär ändringar i djurskyddslagen för att underlätta provfiske

elprovfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har tillskrivit regeringen och begärt en ändring av djurskyddslagstiftningen så att det blir enklare för fiskevårdsområdesföreningar och andra fiskeförvaltare att bedriva provfisken.
– En stor del av de provfisken som bedrivs idag är tyvärr olagliga och det vet inte ens den som gör provfiskena om, säger förbundets ordförande Björn Flinth. 

Läs mer

Förbundet har yttrat sig över förslaget till nya jakttider – förbundet hemställer om generösare skyddsjaktsbestämelser på skarv!

Jordbruksdepartemetet sände den 27 januari ut ett förslag till vissa ändringar i jaktförordningen. Bland annat har Svenska Jägareförbundet föreslagit att mer restriktiva jakttid införs på mink, något som förbundet ser som ett hot mot inte bara den hotade flodkräftan, utan även mot en stor del av fiskevården. Förutom detta hemställer förbundet om enklare skyddsjakt på skarv.

Läs mer

Förbundet har yttrat sig över EU:s laxförvaltningsplan

Laxungar i Älvkarleby
Laxungar i Älvkarleby

EU har nyligen lagt fram en förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön. Planen innehåller bl a förslag om att kompensationsutsättning av lax endast skall tillåtas i de älvar där laxen har fria vandringsvägar och har habitat som är lämpliga för reproduktion av lax. Syftet med förslaget uppges vara att man vill skyddade vilda laxbeståndens genetiska mångfald.

Läs mer

Förbundet har svarat på Fiskeriverkets remiss om fredningsområden för sik

Förbundet har i sitt svar på Fiskeriverkets remiss om fredningsområden för sik hävdat två huvudståndpunkter. Detta då krävs det ytterligare omfattande åtgärder för att lyckas stärka sikbestånden längs med kusten. För det första menar förbundet att en allmän jakt på säl och skarv måste införas inom fredningsområdet och att en utökad skyddsjakt inom kärnområdet måste till. För det andra så måste trålningens effekter på sikbestånden utredas innan man inför fredningsområden för sik innan fredningsområdet upprättas.

Läs mer